konsument

konsument

Jak napisać pismo procesowe?

Czym jest pismo procesowe? Pismo procesowe jest pismem, które pochodzi od strony postępowania i jest skierowane do organu prowadzącego postępowanie. W postępowaniu cywilnym najczęściej sporządza je powód, pozwany, wnioskodawca, czy uczestnik i adresuje do sądu rozpoznającego sprawę. W swojej treści…

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze tzw. EPU? Elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem przewidzianym wyłącznie dla roszczeń pieniężnych. W EPU można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Sprawy w EPU rozpoznaje wyłącznie…

Provident i Prokura pokonane!

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym Powód Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł pozew przeciwko naszemu klientowi w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie umorzył postępowanie.…

Wygrana przed sądem z Heimondo

Kila miesięcy temu zgłosiła się do nas pozwana konsumentka, która początkowo nie wierzyła, że uda jej się wygrać przed sądem. Po nawiązaniu współpracy z klientką, podjęliśmy się obrony jej interesów w sporze z wierzycielem. Efekt końcowy wywołał ogromną radość po…

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów – co to takiego? Krajowy Rejestr Długów, w skrócie KRD jest jednym z kilku biur informacji gospodarczej. Biura informacji gospodarczej mają na celu zbieranie informacji o osobach, które zalegają z płatnościami. Działanie biur jest uregulowane w wstawa…

Kolejna porażka wierzyciela

Znowu wygramy w postępowaniu sądowym w sporze z wierzycielem. Tym razem konsument uzyskał pozytywny wyrok przeciwko Ulitmo Portfolio Investment z siedzibą w Luksemburgu. Warto zaznaczyć, że poniższe rozstrzygnięcie jest już prawomocne. Zadłużenie naszego klientka zostało oddłużone o kilka tysięcy złotych…

Pomagamy w oddłużaniu!

Kolejny raz odnosimy spory sukces w postępowaniu sądowym. Wierzyciel Recoverso RMC OU z siedzibą w Tartu pozwał naszego klienta o zapłatę kwoty wynoszącej niespełna dziesięć tysięcy złotych. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, staliśmy…

Co zmieni ustawa antylichwiarska?

Kilka tygodni temu Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Już sama nazwa aktu wskazuje, że celem ustawodawcy było ukrócenie nadmiernego zysku instytucji pożyczkowych, kosztem konsumenta. Ustawa ta wprowadza szereg przepisów,…

Sukces w sporze sądowym

Kolejna wygrana sprawa na naszym koncie. W tym miejscu mamy okazje zaprezentować Państwu wyrok oddalający powództwo w całości. Powód Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie nie wykazał roszczeń wobec pozwanego. W trakcie postępowania podnosiliśmy, że żądanie…