Dwie wygrane sprawy – Alektum i Ultimo

Klientka, z którą jakiś czas temu podjęliśmy współpracę zgłosiła się do nas z nakazem zapłaty otrzymanym z Sądu. Czekała ją sprawa z Alektum Capital II AG. Kwota roszczenia dochodzonego przez powoda przekraczała dziesięć tysięcy złotych.

Sprawa z Alektum sprawiła, że chcąc uzyskać pomoc prawną pozwana poprosiła naszych specjalistów o sporządzenie w swoim imieniu sprzeciwu. Tym bardziej, że roszczenie na pierwszy rzut oka wydawało jej się zawyżone. Po analizie materiału dowodowego załączonego do pozwu doszliśmy do wniosku, że roszczenie jest niewykazane co do zasady i wysokości. Naszym zdaniem Sąd powinien oddalić powództwo całości. Dokumentacja dotycząca cesji, czyli nabycia wierzytelności jak i podstawa dochodzonych roszczeń budziły wątpliwości. W szczególności konstrukcja umowy pożyczki co do jej zgodności z prawem.

Na podstawie dowodów złożonych przez stronę przeciwną naszym zdaniem ciężko było w ogóle wywnioskować ile pieniędzy miała otrzymać pozwana. Takie okoliczności godziły w zasadność wytoczonego powództwa.

Na nic zdały się jednak nasze twierdzenia wyrażone w sprzeciwie, czy też kolejnym piśmie procesowym. Sąd Rejonowy w Stargardzie wydał wyrok, w którym zasądził kwoty dochodzonego roszczenia w wysokości pokrywającej się z żądaniem powoda. Przypomnijmy, że była to kwota ponad 10 tysięcy złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 23 lutego 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto, Sąd zasądził 4 179,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. Łączna kwota należności z wyroku przekraczała zatem piętnaście tysięcy złotych. W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyliśmy wniosek o doręczenie powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem Chcieliśmy dowiedzieć się jakie okoliczności wpłynęły na uwzględnienie powództwa.

Sprawa z Alektum nie zaczęła się po myśli klientki. Sąd Rejonowy w Stargardzie wskazał w uzasadnieniu dlaczego jego zdaniem powództwo okazało się uzasadnione w całości.

Przytoczył treść kilku przepisów prawa materialnego, jednak według nas nie odniósł się w sposób prawidłowy do istotnych okoliczności. Naszym zdaniem uzasadnienie nie odnosiło się do uchybień w materiale dowodowym, na które wskazywaliśmy uwagę. Wiele okoliczności zostało przez Sąd przemilczanych, wobec czego zaproponowaliśmy klientce wniesienie w jej imieniu apelacji. Pozwana zgodziła się na zaskarżenie wyroku w całości. W sporządzonym środku zaskarżenia podnieśliśmy szereg zarzutów dotyczących przepisów postępowania jak i prawa materialnego. Powód odniósł się krótko do naszych poglądów w sporządzonej odpowiedzi na apelację, twierdząc że powołał wszelkie okoliczności niezbędne do udowodnienia zasadności roszczenia dochodzonego pozwem. Na jakim stanowisko stanął Sąd Okręgowy w Szczecinie i komu przyznał rację jeżeli chodzi o udowodnienie twierdzeń zawartych w pozwie?

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo. Oznacza to również, że pozwana nie ma obowiązku zapłaty kosztów wynikających z wyroku wydanego przez Sąd I instancji.

Innymi słowy, sprawa z Alektum dla konsumentki umowy pożyczki gotówkowej zakończyła się korzystnie. Powód nie może dochodzić roszczeń od pozwanej. Stało się tak ponieważ jego twierdzenia o roszczeniu nie zostały podzielone przez Sąd. Z perspektywy całego postępowania widać, że warto jest walczyć do samego końca. Gdyby bowiem pozwana nie składała apelacji, musiałby zapłacić na rzecz powoda ponad piętnaście tysięcy złotych. Po zaryzykowaniu i wniesieniu środka zaskarżenia jest bogatsza o tą kwotę.

Druga sprawa jaką chcemy Państwu przybliżyć dotyczy innego wierzyciela – podmiotu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie.

Sąd doręczył pozwanemu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dlatego klient skontaktował się z nami, by wnieść w jego imieniu sprzeciw. Powód dochodził od strony pozwanej zapłaty kwoty przekraczającej osiem tysięcy złotych. Ultimo NSFIZ działał jako nabywca wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki zawartej drogą elektroniczną. Naszym zdaniem nie wykazał swojej legitymacji procesowej. Roszczenie drugiej strony nie było wykazane co do wysokości. Sąd w toku postępowania wydaje się, że również nie wiedział jakie kwoty wchodzą w skład należności głównej, której zasądzenia domagał się powód. Sąd obowiązał stronę przeciwną do wskazania jakie poszczególne kwoty i z jakiego tytułu składają się na kwotę będąca przedmiotem sporu pod rygorem zawieszenia postępowania.

Na skutek zobowiązania powód w pewnej części cofnął powództwo oraz próbował wyjaśnić skąd wynikają dochodzone przez niego kwoty. Warto wskazać, że prawie połowę żądanej przez powoda należności miała stanowić prowizja przewidziana w umowie pożyczki.

Sąd uznał, że powód nie wykonał zobowiązania Sądu zgodnie z jego treścią i zawiesił postępowanie w sprawie. My z kolei nie zgadzając się z orzeczeniem Sądu złożyliśmy wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Następnie złożyliśmy zażalenie na postanowienie zaskarżając je w całości. Wskazaliśmy, że Sąd powinien był oddalić powództwo, a nie zawieszać postępowanie. Sąd II instancji uchylił zaskarżone postanowienie. Sprawa wróciła do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, który wydał wyrok. Sąd na mocy pkt I orzeczenia Sąd umorzył postępowanie w zakresie jakim powód cofnął powództwa, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Podkreślmy, że umorzenie powództwa wynikało z przyczyn leżących po stronie powoda, wobec czego pozwany nie został obciążany choćby w najmniejszym zakresie kosztami procesu. Powyższe orzeczenie należy uznać za duży sukces, bowiem przyniosło wymierną korzyść finansową pozwanemu!

Zapraszamy do zapoznania się innym wpisem https://konsument-wygrywa.pl/porady/pozew-o-rozwod-dokumenty-skladane-do-sadu/