Future NSFIZ i oddalenie powództwa w całości

Future Niestandarowyzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zajmuje się między innymi kupowaniem całych portfeli wierzytelności konsumenckich. Mówiąc najprościej, mogłeś nie zawierać żadnych umów pożyczki z funduszem Future, a fundusz ten i tak może oddać sprawę do sądu. Dzieje się tak, ponieważ odkupił Twój dług z tytułu Twojej pożyczki albo dług u operatora telekomunikacyjnego. Kiedy już sprawa trafi do Sądu nie należy składać broni. Właśnie aktywna obrona procesowa to klucz do sukcesu. Zakup wierzytelności to operacja, która musi być dokładnie udokumentowana.

W dzisiejszym wpisie opiszemy sprawę, w której Fundusz Future jako tzw. wierzyciel wtórny próbował dochodzić roszczeń od naszego Klienta z tytułu rzekomo niespłaconej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wierzyciel wtórny naliczył naszemu Klientowi karę umowną z tytułu przeterminowanego rozwiązania umowy. Sąd wydał nakaz zapłaty, jednakże szybkie zadziałanie po stronie Klienta umożliwiło nam wniesienie sprzeciwu w przewidzianym przez prawo terminie. Po wymianie pism procesowym między stroną pozwaną, a powodem Sąd przyznał rację naszym twierdzeniom.

Należność w wysokości przekraczającej sześć tysięcy złotych nie została udowodniona przez Future NSFIZ. Nie dość, że pozew został oddalony w całości, to jeszcze Future poniósł koszty procesowe!

Jest to kolejna sprawa, w której pomogliśmy konsumentowi w sporze z firmą skupującą długi.

Otrzymałeś pozew od od firmy skupującej długi? To dobry czas na skontaktowanie się z nami i podjęcie obrony w Sądzie!