Kolejna wygrana sprawa z Profi Credit!

Kiedy kilkanaście miesięcy temu odezwał się do nas zrozpaczony pan Marek na pewno nie brał pod uwagę, że finałem tej sytuacji będzie wygrana sprawa z Profi Credit.

Jego sprawa z Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej polegała na tym, że otrzymał od tego podmiotu pozew. Podpisał też z nim wcześniej umowę pożyczki. Na skutek ciężkiej sytuacji życiowej konsument stracił płynność finansową i zaniechał spłat zgodnych z harmonogramem. W kierowanej do nas wiadomości mailowej poprosił o analizę dokumentów i poradę. Zastanawiał się czy w toku postępowania sądowego ma dokonywać jakichkolwiek wpłat, czy lepiej aby poczekał na rozstrzygnięcie sądu. W załączniku do maila przesłał nam zdjęcia pełnej dokumentacji pożyczkowej. Wysłał też pozew wraz z zobowiązaniem do wniesienia odpowiedzi.

Zgodnie z prośbą klienta, po ustaleniu warunków współpracy oraz przesłaniu pełnomocnictwa w imieniu pana Marka wnieśliśmy pierwsze pismo procesowe.

W nim domagaliśmy się oddalenia powództwa w całości. Podnieśliśmy szeroką argumentację w zakresie roszczenia opartego na wekslu, przedwczesności powództwa, a także sprzecznych z prawem opłat pożyczkowych. Wraz z pismem przedłożyliśmy zawartą przez pozwanego umowę pożyczki oraz wszystkie potwierdzenia wpłat. Naszym zdaniem dochodzone przez drugą stronę powództwo było znacząco zawyżone. W toku postępowania doszło do wymiany pism procesowych. Mimo to, zarówno powód jak i pozwany nie zmienili swojego stanowiska. Pozwany w wyniku dalszych działań windykacyjnych strony przeciwnej wpłacił w toku procesu kwotę 456,00 zł. W efekcie powód cofnął powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wyłącznie co do tej kwoty, a w pozostałym zakresie podtrzymał swoje żądania.

Warto nadmienić, że sprawa z Profi Credit Polska S.A. dotyczyła kwoty przekraczającej piętnaście tysięcy złotych.

Sąd Rejonowy w Żyrardowie I Wydział Cywilny wydał wyrok na mocy którego w pkt. I umorzył postępowanie w zakresie dokonanej w toku procesu wpłaty pozwanego wynoszącej 456 zł, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Wyrok ten oznaczał, że pozwany nie ma do czasu uprawomocnienia się orzeczenia żadnego obowiązku zapłaty na rzecz strony przeciwnej. Jednak, powód nie złożył broni i nie dał tak łatwo za wygraną.

Profi Credit Polska S.A. najpierw złożył wniosek o uzasadnienie wyroku, a następnie sporządził apelację. Powód zaskarżył wyrok I instancji w pkt. 2, czyli w punkcie odnoszącym się do oddalonego powództwa. Podniósł szereg zarzutów dotyczących przepisów prawa procesowego jak i prawa materialnego. Strona przeciwna wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w innym składzie.

Sprawa z Profi Credit miała ciąg dalszy. W odpowiedzi na apelację odnieśliśmy się szczegółowo do wszystkich zarzutów stawianych orzeczeniu Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

Naszym zdaniem zarzuty apelacyjne były bezzasadne i stanowiły jedynie polemikę z prawidłowymi ustaleniami i twierdzeniami Sądu I instancji. Według nas nie doszło do żadnych naruszeń przepisów prawa cywilnego, prawa pocztowego, prawa wekslowego, czy też ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodziliśmy się z poglądami wyrażonymi w uzasadnieniu wyroku. Dotyczyły tego, że powód nie wykazał prawdziwości twierdzeń pozwu o okolicznościach faktycznych sprawy. To oddziaływało na wątpliwości Sądu rozpoznającego sprawę w zakresie skutecznego powstania zobowiązania wekslowego. Dochodzona przez powoda kwota odsetek nie wynikała z treści weksla. Nie wiadomo również, dlaczego powód naliczył opłaty pozaodsetkowe w takiej wysokości. Mając na uwadze powyższe uwagi, staliśmy na stanowisku, że apelacja strony powodowej nie zasługuje na uwzględnienie.

Wszystkie powyższe okoliczności spowodowały, że Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny – Odwoławczy na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację strony przeciwnej.

Dlatego pozwany nie ma obowiązku zwrotu na rzecz swojego przeciwnika procesowego jakichkolwiek kwot. Warto dodać, że orzeczenie Sądu II instancji jest prawomocne, wobec czego powodowi nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Wyrok ten należy uznać za duży sukces z uwagi na kwotę oddalonego powództwa. Gdyby pozwany nie podjął obrony procesowej po doręczeniu pozwu, Sąd wydałby wyrok zaoczny, w którym zobowiązałby pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Po przesłaniu klientowi treści wyroku i informacji o jego prawomocności z twarzy konsumenta zniknęła rozpacz. W jej miejsce pojawiła się wielka radość i słowa podziękowania dla całego naszego zespołu.

Zawarłeś umowę pożyczki gotówkowej z Profi Credit Polska S.A., jednak nie masz pieniędzy na dokonywanie wpłat zgodnie z harmonogramem?

Nie stać Cię na spłatę kredytów z innymi pożyczkodawcami? Otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty, bądź zobowiązanie do wniesienia odpowiedzi na pozew? Przede wszystkim nie chowaj po szufladach otrzymanej korespondencji! Posiadanie długów w dzisiejszych czasach nie jest żadnym powodem do wstydu. Pozbądź się problemu zadłużenia korzystając z fachowej pomocy profesjonalistów. Powyższy stan faktyczny jest świetnym przykładem, że nawet w sytuacji gdy pozywa Cię pożyczkodawca, z którym wcześniej podpisałeś umowę pożyczki istnieje szansa na wygranie sprawy i oddalenie powództwa w całości.

Pamiętaj, że jesteśmy po to by pomagać konsumentom i walczyć o ich prawa przed sądem. Czekamy pod numerem telefonu: +48 735 119 530. Możesz się z nami również skontaktować mailowo pisząc na konsument@konsument-wygrywa.plZapraszamy do zapoznania się z innym wpisem dotyczącym Profi Credit https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/kolejne-powodztwo-profi-credit-oddalone/