Kolejne oddalenie powództwa z Prokurą NSFIZ.

Fundusz Prokura specjalizuje się w kupowaniu wierzytelności, w tym zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych przez konsumentów. Wielu z naszych Klientów zupełnie nie kojarzy tej firmy i mówią, że nie zawierali z nią żadnych pożyczek. Mają o tyle rację, że Prokura jest wierzycielem wtórnym, czyli podmiotem, który kupił dług. Po zakupie długu występuje z żądaniem zapłaty.

Dostajesz listy i telefony od Prokury. Co robić? Płacić „na piękne oczy” czy może skonsultować sprawę z kimś, kto zna się na oddłużaniu? Sugerujemy to drugie rozwiązanie. To, że fundusz Prokura domaga się od Ciebie pieniędzy nie zawsze oznacza, że to żądanie jest uzasadnione.

Tak właśnie było w sprawie, której dotyczy dzisiejszy wpis. Nasz Klient dowiedział się, że Prokura NSFIZ pozwała go go sądu o zapłatę. Zupełnie nie kojarzył, o jakie zobowiązanie chodzi. Zlecił nam zapoznanie się z dokumentami załączonymi do pozwu. My również powzięliśmy wątpliwości, czy powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu rzeczywiście skutecznie nabył wierzytelność, której zapłaty domaga się w postępowaniu sądowym. Byliśmy przekonani, że powód nie przedłożył kluczowych dowodów, które wykazywałby roszczenie co do zasady oraz co do wysokości.

Sąd rozpoznający sprawę zgodził się z naszymi zastrzeżeniami i uznał powództwo w całości za bezzasadne. Powództwo na kwotę ponad siedmiu tysięcy zostało oddalone w całości.

Dostałeś nakaz zapłaty w sprawie wytoczonej przez Prokura NSFIZ? Zanim zapłacić skonsultuj temat z nami, istnieje spora szansa, że nie będziesz musiał płacić. Co więcej, koszty sprawy sądowej poniesie powód.