Kolejne wygrane z Profi Credit Polska S.A.

Odebranie nakazu zapłaty – pamiętaj o podjęciu działań w terminie

Nasza klientka została pozwana przez Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o zapłatę kwoty wynoszącej niemalże trzydzieści dziewięć tysięcy złotych. Nie trzeba podkreślać, że niniejszy spór sądowy dotyczył wyjątkowo dużej należności. Pozwana wolała nie działać sama w sprawie i zwróciła się o pomoc prawną do profesjonalistów od oddłużania. Konsumentka przesłała nam całą dokumentację, którą zdążyła otrzymać z Sądu. Działając w imieniu klientki złożyliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty przedstawiając nasze obszerne stanowisko. Wskazywaliśmy, że dochodzone roszczenie jest znacząco zawyżone, a co za tym idzie dług, o którym jedynie twierdził nie istniał w wysokości podanej w pozwie. Domagaliśmy się oddalenia powództwa, mimo tego iż powód przedstawił w toku postępowania między innymi umowę pożyczki podpisaną przez konsumentkę.

Zastrzeżenia do treści umowy pożyczki

To właśnie do konstrukcji umowy pożyczki, a w szczególności znajdujących się w jej treści rażąco zawyżonych opłat pozaodsetkowych mieliśmy najwięcej zarzutów. Wskazywaliśmy, że opłaty naliczone przez stronę przeciwną są oderwane od faktycznie ponoszonych kosztów przez pożyczkodawcę. Wobec czego postanowienia umowne, które były zawarte w umowie z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz fakt, iż w sposób oczywisty naruszają interesy konsumenta powinny zostać uznane za nieważne. A co to znaczy w praktyce? Uważaliśmy, że Sąd powinien uznać wszystkie opłaty za abuzywne czyli nieobowiązujące w umowie od samego początku. Naszą argumentacje odnieśliśmy głównie do kosztów pozaodsetkowych, ponieważ całkowita kwota do zapłaty przekraczała dwukrotnie całkowitą kwotę pożyczki. Powód odniósł się w piśmie procesowym do naszych twierdzeń, jednak my również złożyliśmy replikę na jego odpowiedź, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Jakie orzeczenie wydał Sąd rozpoznający sprawę?

Najważniejsze było jednak to, kto ma rację w tym sporze, a o tym miał zadecydować Sąd. Gdy sprawa dojrzała do rozstrzygnięcia, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wydał wyrok na podstawie którego zasądził nieco ponad dziewięć tysięcy złotych od pozwanej na rzecz powoda, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Zgodnie z powyższym orzeczeniem Sąd oddalił około trzydzieści tysięcy złotych, których żądała strona przeciwna od pożyczkobiorczyni. Wobec czego powyższe orzeczenie należy uznać za duży sukces.

Powód nie zgadza się z wyrokiem

Strona powodowa nie zgodziła się z treścią tego wyroku, wobec czego w części oddalającej powództwo złożyła apelację. Powód podniósł w środku zaskarżenia szereg zarzutów dotyczących prawa materialnego jak i prawa procesowego. Przede wszystkim strona przeciwna nie zgodziła się z naszą argumentacją dotyczącą rażąco wysokich kosztów pożyczki, którą podzielił Sąd w uzasadnieniu wyroku. Z uwagi na owocną współpracę przed Sądem I instancji, pozwana klientka poprosiła nas o sporządzenie odpowiedzi na apelację. Zgodnie z jej wolą złożyliśmy pismo, w którym sformułowaliśmy wniosek o oddalenie apelacji powoda w całości oraz o rozpoznanie sprawy na posiedzenie niejawnym bez przeprowadzenia rozprawy apelacyjnej.

Czy Sąd II instancji podzielił stanowisko strony powodowej?

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok na mocy którego oddalił apelację powoda. Podsumujmy w tym miejscu efekt naszej pracy. Powód twierdził, że dług pozwanej wraz z odsetkami wynosił ponad czterdzieści tysięcy złotych. My podejmując obronę procesową zakwestionowaliśmy to stanowisko, wskazując, że wobec pozwanej dochodzone roszczenie jest zawyżone. Sądy obydwóch instancji przyznały nam rację. Oddalone prawomocnie roszczenie na około trzydzieści tysięcy złotych cieszy zarówno nas jak i klientkę.

Jak wyglądała inna sprawa z tym samym wierzycielem?

W drugiej sprawie Profi Credit Polska S.A z siedzibą w Bielsku-Białej dochodził pod pozwanego kwoty wynoszącej w przybliżeniu trzynaście tysięcy złotych. Pozwany otrzymał z Sądu zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew, którą po udzieleniu przez klienta pełnomocnictwa sporządziliśmy w jego imieniu. Również i w tym postępowaniu powód dochodził według nas zawyżonych kwot. Nie sposób było uznać, że dług pozwanego wynosi tyle co wartość przedmiotu sporu wskazana w pozwie. Podkreślaliśmy, że naliczone opłaty dodatkowe przewidziane w umowie pożyczki w wysokości około 100 % kwoty kapitału pożyczki rażąco naruszały ekonomiczny interes pozwanego z uwagi na oczywistą dysproporcję wzajemnych świadczeń stron przy braku jakiejkolwiek obiektywnej relacji ekwiwalentności.

Sąd Rejonowy w Wołominie po wymianie pism procesowych między nami, a powodem wydał wyrok zgodnie z którym zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4 380,00 zł, a pozostałą część powództwa oddalił. Roszczenie zostało uwzględnione w wysokości jednej trzeciej roszczenia dochodzonego w pozwie. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodziła się strona powodowa, wnosząc apelację w zakresie oddalonego powództwa oraz kosztów postępowania. Strona przeciwna podniosła kilka zarzutów co do przewidzianych we wzorcu umownym opłat, które naszym zdaniem nie zasługiwały na uwzględnienie. W odpowiedzi na apelację wyartykułowaliśmy pogląd, że stanowisko Sądu I instancji jest trafne, a apelacja powoda bezzasadna.

Czyje stanowisko podzielił Sąd II instancji rozpoznający sprawę?

Nasze! Sąd Okręgowy Warszawa-Prawa w Warszawie IV Wydział Odwoławczy oddalił apelację. Kolejny prawomocny wyrok, który w przeważającej części jest korzystny dla konsumenta. Warto zwrócić uwagę, że powód wygrał sprawę jedynie w jednej trzeciej dochodzonego roszczenia, tak więc to strona pozwana może mówić o sporym sukcesie. Dodatkowe opłaty przewidziane w umowach pożyczek nie wywołują żadnych skutków wobec konsumenta. Zadłużenie pozwanego, na które powoływał się powód zostało zatem prawomocnie zredukowane o ponad osiem tysięcy złotych.

Pamiętaj o obronie procesowej!

Jeżeli pozwało Cię Profi Credit Polska S.A. pamiętaj, że nie oznacza to automatycznie, że będziesz musiał zapłacić kwoty wskazanej w pozwie. Z naszego doświadczenia wynika, że warto wejść w spór z wierzycielem, by wykazać przed Sądem, że dochodzone przez niego roszczenie jest znacząco zawyżone. Brak podjęcia obrony procesowej w przewidzianych przez prawo terminach spowoduje, że Sąd uzna twierdzenia powoda za przyznane przez Ciebie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie ustosunkowanie się do zasadności roszczenia strony przeciwnej opisywanego w pozwie. Co więcej, brak zgłoszenia odpowiedniego żądania może być podstawą do wydania przez sąd wyroku zaoczonego. Podsumowując, jeżeli nie zajmiesz stanowiska w sporze, Sąd wyda wyrok bez Twojego udziału opierając się na twierdzeniach powoda.

Kiedy warto zgłaszać się o pomoc prawną?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi jak najszybciej. Jeżeli otrzymałeś zobowiązanie z Sądu, w treści tego pisma zapewne jest wskazana ilość dni która przysługuje Ci na złożenie odpowiedzi. Najczęściej na złożenie odpowiedzi na pozew sądy udzielają czternastodniowych terminów. To w tym terminie konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, które mogą umożliwić Ci pomyślne rozwiązanie Twojego sporu. Jeżeli nie czujesz się na siłach, by samemu złożyć pismo do Sądu, zawsze możesz skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców, którzy są po to by pomagać osobom wyjść z zadłużenia. Od tego co dokładnie i na ile skutecznie zostanie zakwestionowane w składanych pismach procesowych zależeć będzie ostateczny wynik postępowania.