Kolejny sukces na naszym koncie!

Prokura wnosi pozew

Wszystko zaczęło się od tego, że Prokura NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu wniosła pozew przeciwko naszej klientce do sądu rejonowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania. Następnie Sąd Rejonowy w Dębicy wydał nakaz zapłaty. Pozwana przesyłając nam dokumentację z Sądu sama zwróciła uwagę, że kwota wskazana w nakazie jest bardzo wysoka. My też tak uważaliśmy, dlatego w imieniu klienta sporządziliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty.

Zajęcie stanowiska

Powód dochodził swoich żądań powołując się na umowę pożyczki zawartą przez pierwotnego wierzyciela z pozwaną. Strona przeciwna dochodziła zapłaty kilku tysięcy złotych, z czego znaczną część jego roszczenia stanowiły opłaty pozaodsetkowe. Co to znaczy? To znaczy, że poza kwotą kapitału pożyczki, powód naliczył dodatkowe opłaty, którymi obciążył pożyczkobiorcę. Kwota tych opłat nie była niska, bowiem wynosiła niemalże tyle samo co kapitał pożyczki. Z kolei całkowity koszt pożyczki znacząco przekraczał kwotę pożyczki. Wobec takich postanowień umownych uważaliśmy, że warunki umowy pożyczki są sprzeczne z prawem i nie mogą wywoływać jakichkolwiek skutków wobec konsumenta.

Wydanie rozstrzygnięcia

Po konfrontacji naszego stanowiska z twierdzeniami powoda, Sąd Rejonowy w Dębicy wydał wyrok zgodnie z którym zasądził tylko część niespłaconego kapitału pożyczki, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Pozwana uniknęła spłaty rażąco wysokich kosztów pozaodsetkowych, a także zwrotu kosztów niniejszego postępowania. Kwota zobowiązania pozwanej została znacznie zredukowana. Dodać należy, że poniższy wyrok jest już prawomocny.

Co zrobić gdy wierzyciel nabył Twój dług?

Pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeżeli uważasz, że roszczenie strony przeciwnej jest z jakiegoś powodu niezasadne bądź za wysokie zawsze możesz podnieść różnego rodzaju zarzuty przed sądem. W toku postępowania, po wejściu w spór z wierzycielem możesz przedstawić swoje stanowisko oraz żądania. Jeżeli uważasz, że nie dasz rady reprezentować swoich interesów w postępowaniu sądowym, zawsze możesz skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów z zakresu oddłużania.