Oddalamy powództwo Prokury!

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu kilka miesięcy temu pozwał naszą klientkę o zapłatę kwoty wynoszącej około 10 tysięcy złotych. Pozwana konsumentka zwróciła się do nas o pomoc prawną. Po uzyskaniu stosowanych dokumentów wnieśliśmy w imieniu klientki odpowiedź na pozew oraz dalsze pisma procesowe, które jasno wskazywały, że powód w toku postępowania nie wykazał zasadności swojego roszczenia. Nie wiadomo skąd wynikała wysokość dochodzonej przez niego kwoty, tym bardziej że pozwana z powodem nie zawierała nigdy żadnych umów. Nasze stanowisko zostało potwierdzone przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, który oddalił powództwo strony przeciwnej w całości. Warto oddać, że niniejszy wyrok jest już prawomocny.