Oddalone powództwo z easyDEBT NSFIZ na kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Po raz kolejny możemy zaprezentować Państwu korzystne rozstrzygnięcie, które zapadło w sprawie o zapłatę wniesionej przeciwko naszemu klientowi. Powód tj. easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie domagał się zasądzenia kwoty przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych. W imieniu strony pozwanej zgłosiliśmy szereg zarzutów przeciwko roszczeniu drugiej strony i wnieśliśmy o oddalenie powództwa w całości. Jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie? Sąd przychylił się do naszego stanowiska i uznał żądanie drugiej strony za całkowicie niezasadne. W ten sposób zredukowaliśmy zadłużenie klientki o kilkadziesiąt tysięcy złotych.