Pomagamy w oddłużaniu!

Kolejny raz odnosimy spory sukces w postępowaniu sądowym. Wierzyciel Recoverso RMC OU z siedzibą w Tartu pozwał naszego klienta o zapłatę kwoty wynoszącej niespełna dziesięć tysięcy złotych. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, staliśmy na stanowisku, że powód nie ma żadnego roszczenia wobec naszego klienta. Jak to możliwe? Otóż strona powodowa nie wykazała okoliczności, które miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Wobec powyższego, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oddalił powództwo strony przeciwnej w całości.