Powództwo Prosperial sp. z o.o. oddalone

Kilka miesięcy temu Pani Agnieszka zwróciła się do nas z prośbą o pomoc po tym jak otrzymała powództwo Prosperial sp. z o.o. O ile na etapie elektronicznego postępowania upominawczego klientka nie potrzebowała wsparcia, o tyle gdy otrzymała nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ poprosiła o pomoc.

Oczywiście przeczytaliśmy powództwo Prosperial sp. z o.o. i zgodnie z prośbą pozwanej sporządziliśmy sprzeciw. W nim zanegowaliśmy roszczenie powoda. Podmiot powoływał się na zawarcie z pozwaną umowy pożyczki za pośrednictwem pewnej platformy internetowej. Umowa pożyczki miała zatem zostać zawarta na odległość, po przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości pozwanej.

Powód wskazywał na złożenie wniosku o udzielenie pożyczki przez pozwaną, przejście przez proces weryfikacyjny i akceptację warunków umowy.

Naszym zdaniem powód nie wykazał swoich twierdzeń. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Dlatego to inicjator postępowania musi wykazać, że wszystkie okoliczności, na które się powołuje miały miejsce. W szczególności jest to wyjątkowo istotne, gdy druga strona sporu kwestionuje pewne zdarzenia, bądź stan faktyczny.

W toku procesu podkreślaliśmy, że strona dochodzi bezzasadnego roszczenia.

Powód nie wykazał akceptacji przez konsumentkę wszystkich postanowień umownych.

W szczególności brak było dowodów na to, że pozwana wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w kształcie, na który powoływała się strona przeciwna. Prosperial sp. z o.o. próbował przekonywać Sąd do swoich racji przedkładając szereg dokumentów zapisanych na płycie CD. Naszym zdaniem z punktu widzenia rozstrzygnięcia nic to nie zmieniało. Według nas powód nie wykazał roszczenia. A jak na tą sprawę zapatrywał się Sąd?

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ oddalił powództwo Prosperial sp. z o.o.

W efekcie tego, pozwana nie ma żadnego obowiązku zapłaty na rzecz strony przeciwnej. Sąd stwierdził, że żądanie strony powodowej jest całkowicie niezasadne. Pozwana jest wolna od długu, na którego istnienie powoływał się Prosperial sp. z o.o.

Otrzymałeś pozew Prosperial sp. z o.o. ? Wierzyciel sprzedał Twój dług do nieznanego Ci podmiotu?

Otrzymałeś nakaz zapłaty, bądź zobowiązanie do wniesienia odpowiedzi na pozew w sprawie, której podstawą roszczenia jest umowa pożyczki? Skontaktuj się z nami celem omówienia sytuacji faktycznej i prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem na temat Prosperial sp. z o.o. https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/sad-oddala-powodztwo-prosperial-sp-z-o-o/