Powództwo Ultimo oddalone w całości!

Powód Ultimo Portfolio Investment S.A. wniósł pozew o zapłatę przeciwko konsumentowi na kwotę przekraczającą trzynaście tysięcy złotych. Na skutek naszych działań, udało się przekonać Sąd, że żądanie strony przeciwnej jest całkowicie niewykazane. Wobec powyższego, niezasadne powództwo zostało oddalone przez Sąd rozpoznający sprawę w całości.