Prawomocne oddalenie powództwa z Innovatio Risk Solutions Limited

Sąd I i II instancji przyznaje nam rację, czyli prawomocne oddalenie powództwa z Innovatio Risk Solutions Limited!


Prawomocne oddalenie powództwa miało miejsce w sprawie naszej klientki. Ostatnio publikowaliśmy rozstrzygnięcia sądów jedynie I instancji. Nadeszła kolej na przedstawienie wyroków obydwu instancji w sprawie.

Część wierzycieli w ogóle nie składa apelacji od wyroków sądów pierwszej instancji. W rezultacie liczba publikowanych przez nas wyroków sądów wyższego rzędu jest znacznie niższa.


Klientkę pozwano o kwotę w granicach około trzech tysięcy złotych.

Powód dochodził roszczeń z umowy pożyczki refinansującej. To taka, która miała na celu spłatę wcześniejszego zobowiązania wobec innego podmiotu. Po wniesieniu przez wierzyciela powództwa Sąd Rejonowy w Tychach wydał nakaz zapłaty. Od tego nakazu wnieśliśmy sprzeciw. Podnieśliśmy szereg zarzutów. Dotyczyły niewykazania roszczenia co do zasady i wysokości. Nawiązywały również do nieuczciwości mechanizmu refinansowania. W naszych pismach procesowych przytoczyliśmy szeroką argumentację. Dotyczyła ona podmiotów, które miały przekazywać sobie środki w ramach refinansowania. Zaznaczyć trzeba, że powód przedstawił szereg umów, które zawierała pozwana. Nasze stanowisko zostało uznane za trafne. Według Sądu Rejonowego w Tychach powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Dlaczego? Działanie strony przeciwnej prowadziło m.in. do obejścia przepisów o ograniczeniu kosztów kredytu.

Rozstrzygnięcie Sądu I instancji i oddalenie powództwa nie spodobało się powodowi.

Powód wniósł apelację. Domagał się zmiany zaskarżanego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości. Strona przeciwna podniosła szereg zarzutów proceduralnych i materialnych w zakresie poczynionych przez Sąd Rejonowy w Tychach ustaleń. Klientka otrzymała apelację i ponownie skontaktowała się z nami. Ponownie, ponieważ wcześniejsze pełnomocnictwo dotyczyło jedynie reprezentacji w postępowaniu w pierwszej instancji. Po akceptacji warunków współpracy wnieśliśmy odpowiedź na apelację.
W odpowiedzi na apelację powoda wnieśliśmy o oddalenie jej w całości. Poglądy wyrażone przez Sąd I instancji naszym zdaniem były jak najbardziej prawidłowe i zasadne.

Sąd Rejonowy w Tychach przyjął, że działanie pożyczkodawców, którzy naliczali w każdej umowie wysoką prowizję nie jest zgodne z prawem.

Spojrzenie na sprawę z perspektywy kilku umów refinansujących było na rękę pożyczkodawcom. Uzyskiwali prowizje znacznie wyższe niż gdyby zawarta była jedna umowa na cały okres kredytowania. Wobec powyższego Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił apelację powoda. Pozwana nie ma żadnego obowiązku zapłaty na rzecz Innovatio Risk Solutions Limited z siedzibą na Malcie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/efficenter-sp-z-o-o-przegrywa-z-nami-w-sadzie/