Profi Credit S.A. Oddalenie powództwa w całości pomimo wcześniejszego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla

W tym miejscu prezentujemy kolejne rozstrzygnięcie z Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej. Powód wniósł pozew domagając się zapłaty od naszego klienta kwoty przekraczającej piętnaście tysięcy złotych. Sąd Rejonowy we Wrześni wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla.

Nakaz w postępowaniu nakazowym z weksla

Nakaz w postępowaniu nakazowym wydany na podstawie weksla stanowi duże niebezpieczeństwo dla pozwanego konsumenta. Po pierwsze – może on być skierowany od egzekucji nawet pomimo tego, że pozwany bronić się w procesie sądowym składając zarzuty. Po drugie – wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wymaga wniesienia opłaty sądowej, a więc generuje po stronie pozwanego konsumenta dodatkowe koszty. Po trzecie – w pozwie opartym o sam weksel powód w zasadzie nie musi nawet powoływać się na umowę pożyczki, która była podstawą wystawienia weksla. To pozwany broniąc się w procesie powinien powołać się na umowę pożyczki.

Wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty z weksla

Aby uniknąć sytuacji, w której nakaz zapłaty zostałby skierowany od razu do egzekucji w zarzutach zawarliśmy wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty. Sąd Rejonowy we Wrześni przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy wstrzymał wykonanie nakazu zapłaty. Wydanie postanowienia w tym przedmiocie było niezwykle istotne, bowiem powód zdążył już złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

Na co możesz się powołać w procesie wekslowym?

W tym miejscu warto przypomnieć orzeczenie Sądu Najwyższego zaprezentowane w wyroku z dnia 20 czerwca 2008 r., IV CSK 65/08, w którym wskazano, że „jeżeli zobowiązanie wekslowe jest ważne wystawca może, w braku skutecznych zarzutów wekslowych, podnieść zarzuty oparte na stosunku podstawowym i na ich podstawie podważać zarówno istnienie jak i rozmiar zobowiązania wekslowego ze względu na jego związek ze stosunkiem podstawowym. Spór przenosi się wówczas na płaszczyznę stosunku prawa cywilnego, który w związku z zarzutami wystawcy podlega badaniu przez sąd oceniający zasadność nakazu zapłaty”.

Werdykt Sądu

Po wymianie pism procesowych, w których przedłożony został szereg dokumentów dotyczących zasadności oraz wysokości wierzytelności, Sąd I instancji uchylił nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, ponadto oddalił powództwo, a kosztami postępowania obciążył w całości powoda.

Jeżeli podpisałeś weksel, a pożyczkobiorca wnosi przeciwko tobie roszczenie oparte na tym dokumencie pamiętaj, że zawsze możesz podnosić swoje twierdzenia przed sądem. Kluczowe jest jednak szybkie działanie, bowiem zgodnie z treścią art.  492 §  1 k.p.c. nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.