Wygrana z Kancelarią Medius S.A.

Dziś w artykule wygrana z kancelarią Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, która pozwała naszego klienta o zapłatę ponad trzech tysięcy złotych.

Jak wyglądała droga, w ramach której możliwa była wygrana z kancelarią? Strona przeciwna podnosiła, że nasz pozwany konsument zawarł umowę pożyczki z cedentem, czyli wcześniejszym wierzycielem. Powód wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, od którego wnieśliśmy w imieniu klienta sprzeciw. Z uwagi na to, że skuteczne wnieśliśmy sprzeciw, nakaz zapłaty upadł. W efekcie Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przekazał sprawę według miejsca zamieszkania pozwanego.

Powód przed Sądem Rejonowym w Gliwicach przedłożył wszystkie dokumenty, na które powoływał się w pozwie.

Wobec powyższego w imieniu klienta zostaliśmy zobowiązani do wniesienia odpowiedzi na pozew i zajęcia stanowiska co do dochodzonego roszczenia. Oczywiście kwestionowaliśmy powództwo co do zasady oraz co do wysokości. Zgłosiliśmy szereg zarzutów, które negowały żądanie strony powodowej. Co ciekawe, znaleźliśmy w dokumentacji pewne uchybienia. Powód odnosząc się do naszej odpowiedzi na pozew złożył pismo, które zawierało nieodwracalne braki formalne. Jak wiadomo, od razu zostały przez nas zauważone.

Na skutek naszego wniosku, Sąd zwrócił pismo powoda, co oczywiście nie pozostało bez wpływu na wydane rozstrzygnięcie.

Sąd Rejonowy w Gliwicach II Wydział Cywilny oddalił powództwo w całości.

W ocenie Sądu powód nie zdołał wykazać, że strony łączyła umowa pożyczki, która była podstawą roszczeń inicjatora postępowania. Orzeczenie to nie kończyło jednak sporu, bowiem wierzyciel sporządził środek zaskarżenia. W apelacji strona przeciwna podniosła szereg zarzutów naruszenia prawa materialnego, wniosła o zmianę wyroku i zasądzenie kwoty wskazanej w pozwie. Oczywiście zgodnie z żądaniem klienta sporządziliśmy odpowiedź na apelację. W jej ramach podnosiliśmy, że ocena materiału dowodowego przez Sąd I instancji jest jak najbardziej prawidłowa, a apelacja bezzasadna.

Na skutek konfrontacji naszego stanowiska z zarzutami stawianymi przez powoda Sąd II instancji przyznał nam rację. Wygrana z kancelarią stała się faktem.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację. Klient nie ma żadnego obowiązku zapłaty na rzecz wierzyciela, bowiem roszczenie sformułowane w pozwie było bezzasadne.

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty od Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie? Mimo że nie zawierałeś z tym podmiotem żadnej umowy wygrana z kancelarią nie wydaje Ci się możliwa? Windykator powołuje się na nabycie Twojego długu od Kreditech Polska sp. z o.o.?
Skontaktuj się z nami celem weryfikacji i obrony Twoich praw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/pozew-od-prokura-nsfiz/