Zmiana wyroku po naszej apelacji.

Pani Martyna nie doszacowała swoich możliwości finansowych i wpadła w spiralę zadłużenia – tak zaczęła się historia, której finał to zmiana wyroku po apelacji.

Konsumentka zaciągnęła zobowiązania, które urosły do nierealnych rozmiarów. Dziś historia, którą szczęśliwie kończy zmiana wyroku po naszej apelacji.

Dla pani Martyny telefony od windykatorów były codziennością. Później pojawiały się wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenia umów pożyczek. Na końcu pojawiła się korespondencja z sądów. To był ten moment, w którym koniecznie trzeba było reagować, aby uniknąć przymusowej egzekucji komorniczej.

Pani Martyna podjęła obronę procesową w sprawie przeciwko Aforti Collections S.A. we właściwym czasie.

Pani Jola nie przypominała sobie jednak, by otrzymała kiedykolwiek od Ducatos sp. z o.o. jakiekolwiek pieniądze. Wyszło na to, że Ducatos sp. z o.o. refinansował inną umowę pożyczki – zawartą z podmiotem

Zgodnie z prośbą klientki wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty. Podkreślaliśmy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawę do korzystnego rezultatu, ale niczego nie możemy obiecać. Podnoszone przez nas zarzuty i twierdzenia ocenia w toku postępowania Sąd. Ten może przyznać nam rację, bądź też potwierdzić słuszność stanowiska wyrażonego przez powoda.

W wyroku wydanym przez Sąd I instancji powództwo zostało zasądzone zgodnie z żądaniem strony powodowej. Kwota należności wynosiła ok. cztery i pół tysiąca złotych uwzględniając zasądzone koszty postępowania. Zaproponowaliśmy klientce złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.

Chcieliśmy przyjrzeć się jakie dokładnie ustalenia poczynił Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

Po doręczeniu pisma z Sądu, nie zgodziliśmy się z oceną materiału dowodowego poczynioną w sprawie. Pani Martynie powiedzieliśmy, iż istnieje możliwość wniesienia środka zaskarżenia z uwagi na nieprawidłową według nas ocenę zaistniałego stanu faktycznego. Klientka przyjęła na siebie ryzyko dalszego prowadzenia sprawy i poprosiła nas o sporządzenie apelacji.

Oczywiście zgodnie z decyzją klientki zaskarżyliśmy wyrok Sądu I instancji w całości. W naszym piśmie procesowym podnieśliśmy szereg zarzutów materialnych i procesowych i wnieśliśmy o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości. Strona powodowa sporządziła odpowiedź na apelację. W niej wskazywała na bezzasadność naszego środka zaskarżenia i twierdziła, że stanowisko wyrażone przez Sąd I instancji należy uznać za prawidłowe. Sąd II instancji przyznał jednak rację naszym twierdzeniom.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalił powództwo – nastąpiła zmiana wyroku po apelacji.

Oznacza to, że pozwana nie posiada żadnego zobowiązania wobec Aforti Collections S.A. Naszym zdaniem, jeżeli tylko są podstawy do apelacji, to warto próbować i walczyć o swoje prawa do końca. Powyższy wyrok Sądu II instancji potwierdza tą regułę.

Zapraszamy do zapoznania się z innym wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-ze-smart-lease-sa/