Znowu wygrana! Tym razem z Alektum Capital II AG

Poniżej prezentujemy Państwu kolejny dowód celem stwierdzenia, że da się wygrać przed sądem z wierzycielem. Podmiot Alektum Capital II AG w toku procesu powoływał się na nabycie wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki uprzednio zawartej z konsumentem. Jednakże samo twierdzenie, że komuś przysługuje wobec drugiej strony roszczenie to zbyt mało, by sąd mógł wydać wyrok zasądzający. Potrzebne są dowody, które należy przedstawić wraz z pozwem. Naszym zdaniem podmiot, który wytoczył powództwo nie wykazał, aby nabył konkretną wierzytelność wobec pozwanego. Ponadto, w okolicznościach niniejszej sprawy nie została udowodniona wysokość zadłużenia konsumenta. W takiej sytuacji sąd wydający rozstrzygnięcie zobligowany był do wydania wyroku oddalającego powództwo w całości.