Jak się przygotować do złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka?

Choć zapewne już nie raz pisaliśmy na blogu czym jest upadłość konsumencka i jakie skutki wywołuje warto podkreślić, że upadłość to proces, który zmierza do częściowego lub całkowitego umorzenia zadłużenia osoby fizycznej. Jest to bez wątpienia jeden ze sposobów na skuteczne wyjście z długów, oczywiście gdy podejmiemy działania, które zrealizują nasz zamierzony skutek.

Jak wygląda ten proces?

W chwili obecnej najwygodniejszym sposobem jest złożenie wniosku przez Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jest to system teleinformatyczny, który został wprowadzony pod koniec zeszłego roku, aby usprawnić możliwość zgłaszania wniosków przez dłużników. Ponadto, system ten ma charakter publiczny, wobec czego każda osoba, a w szczególności zainteresowany wierzyciel może sprawdzić kto oraz od kiedy ma ogłoszoną upadłość konsumencką.

Gdzie składa się wniosek?

Jak już zostało wskazane powyżej wniosek można złożyć poprzez system teleinformatyczny jak i w wersji papierowej na specjalnym formularzu. W chwili obecnej kształtuje się praktyka, że profesjonalny pełnomocnik powinien składać wniosek wyłącznie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jednakże zainteresowany dłużnik działając bez pomocy adwokata, bądź radcy prawnego może złożyć do sądu uprzednio wypełniony papierowy wniosek. Pismo wraz z załącznikami składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu dłużnika.

Jakie dokumenty przygotować?

Przede wszystkim należy zebrać i przeanalizować wszystkie posiadane przez nas dokumenty, które dotyczą posiadanych zobowiązań. Warto zwrócić uwagę, na wysokość aktualnego salda zadłużenia oraz podmiotu, który według naszej wiedzy jest wierzycielem. Innymi słowy, należy prześledzić i ustalić, czy nasze wierzytelności nie zostały zbyte na rzecz podmiotów, z którymi nie zawieraliśmy żadnych umów. Ze względu na charakter tego konkretnego postępowania kluczowe jest zgromadzenie jak najbardziej kompletnej dokumentacji dotyczącej zadłużenia. Niezwykle istotne jest również wskazanie posiadanego przez nas majątku wraz z jego orientacyjną wartością, który po ogłoszeniu upadłości zostanie spieniężony przez syndyka.

W jaki sposób uzasadnić wniosek?

W tej części należy wskazać jakie okoliczności wpłynęły na to, że znaleźliśmy się w naszym odczuciu w stanie niewypłacalności. W uzasadnieniu należy przedstawić pełny obraz naszej sytuacji finansowej. Wniosek przewiduje odpowiednie miejsce, w którym mamy wskazać ile środków finansowych udało nam się uzyskać w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pamiętajmy, by dokładnie określić z jakiego tytułu otrzymujemy należne nam świadczenia. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni należy przedstawić umowę o pracę wraz z podpisanymi przez nas obowiązującymi aneksami. Jeżeli otrzymujemy świadczenia z ZUS, wówczas dowodem na otrzymywane przez świadczenia będą zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy muszę wykazać ponoszone przeze mnie wydatki?

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Dobrym rozwiązaniem jest przedstawienie dowodów wpłat dokonywanych z tytułu czynszu, gazu, prądu. Warto zliczyć ile środków przeznaczamy na wyżywienie oraz dojazdy do miejsca pracy. Nie należy zapominać o wydatkach ponoszonych z tytułu telewizji i internetu. Nie bez znaczenia jest określenie również kwoty, którą przeznaczamy na zakup leków, środków higieny i czystości. Warto umieścić wszystkie te kwoty w odpowiednim miejscu tabeli. Jeżeli nie posiadamy dokumentów potwierdzających nasze wydatki, niezbędne będzie złożenie stosownego oświadczenia obrazującego naszą sytuację finansową. Podane przez nas dane będą miały istotne znaczenie z punktu widzenia naszych ewentualnych możliwości w zakresie spłaty zobowiązań.

Jakie dokumenty potwierdzające moje zadłużenie mam przedłożyć?

W załącznikach do wniosku należy przedstawić dokumenty, które wykażą podstawę prawną naszego zadłużenia Nie możemy zapominać o długach, które według naszej wiedzy są sporne, bądź przedawnione. Jakie konkretnie dokumenty załączyć do wniosku:

  • umowy pożyczek i kredytów, które były przez nas zawierane, a wiemy że ich nie spłaciliśmy,
  • niezapłacone faktury – należy o nich pamiętać szczególnie jeżeli w przeszłości prowadziliśmy działalność gospodarczą,
  • wyroki, nakazy zapłaty – są to dokumenty, które wykazują wysokość zadłużenia, pamiętajmy że w skład długu wchodzą także zasądzone koszty procesowe,
  • informacje o cesji – z nich dowiemy się kto jest naszym aktualnym wierzycielem,
  • pisma otrzymane od Komornika, które dotyczą toczącego się przeciwko nam postępowania egzekucyjnego – z nich najczęściej wynika obowiązek poniesienia oprócz należności głównej także kosztów toczącej się przeciwko nam egzekucji,
  • zaświadczenia o stanie zaległości od wierzyciela, wezwania do zapłaty – w tych pismach najczęściej wskazana jest aktualna kwota zadłużenia,
  • akta sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego – zwróćmy uwagę z jakiej umowy dany podmiot dochodzi od roszczeń, być może inne dokumenty będą dotyczyły tego samego zobowiązania,
  • wyciąg z Biura Informacji Kredytowej, bądź innego rejestru dłużników – pamiętajmy, że przysługuje nam prawo złożenia wniosku o sprawdzenie danych w BIK. Warto skorzystać z tego uprawnienia przed wystąpieniem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli trudno nam ustalić listę aktualnych wierzycieli,
  • pisma z Sądu z toczących się wobec nam postępowań – jeżeli nie doszło jeszcze do wydania orzeczenia, warto przedłożyć do postępowania upadłościowego otrzymany pozew wraz z załącznikami.

Czy to jedyne dokumenty jakie muszę załączyć do wniosku?

Do wniosku poza zebraną dokumentacją wykazującą nasze zadłużenie należy przedstawić szereg oświadczeń. Przede wszystkim musimy złożyć oświadczenie odnośnie czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach, a także informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł. Należy również złożyć oświadczenie co do tego, czy na naszym majątku nie zostały dokonane pewne zabezpieczenia np. hipoteki. Składane przez nas twierdzenia muszą być poparte oświadczeniem o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Na marginesie warto pamiętać o dołączeniu dowodu uiszczenia opłaty od wniosku, która wynosi obecnie 30 złotych.

Na co będzie zwracał uwagę Sąd w trakcie toczącego się postępowania?

Sąd będzie badał, czy okoliczności o których pisaliśmy w uzasadnieniu naszego wniosku są prawdziwe, tj. czy opisywany przez nas stan faktyczny rzeczywiście ma miejsce i czy spowodował on to, że staliśmy się niewypłacalni. Zdarzenia które miały bezpośredni wpływ na naszą sytuację życiową, powinny być potwierdzone w załączonej do wniosku dokumentacji. Dla przykładu, jeżeli nasze zadłużenie wynika z uzależnienia od patologicznego hazardu i zaciągaliśmy kolejne pożyczki, by spłacić wcześniejsze umowy kredytów, to powinniśmy przedstawić w poczet materiału dowodowego dokumentację dotyczącą podjętego przez nas leczenia. Jeżeli stan niewypłacalności wynika z nieszczęśliwego wypadku i pojawienia się znacznego uszczerbku na zdrowiu, to warto załączyć posiadaną przez nas dokumentację medyczną.

Czy warto korzystać z pomocy profesjonalistów posiadających doświadczenie w tego typu sprawach?

Uprzednie przygotowanie się do upadłości konsumenckim jest niezwykle istotne z punktu widzenia uwzględnienia naszego wniosku. Zgromadzenie niezbędnych informacji o swoim zadłużeniu, zebranie odpowiednich dokumentów, analiza aktualnych sald i wierzycieli, a także odpowiednie uzasadnienie wniosku nie jest zadaniem łatwym. Dlatego wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnej osób, które na co dzień prowadzą tego typu postępowania. Przekonanie sędziego przypisanego do naszej sprawy, że utraciliśmy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych wymaga od nas nie lada wysiłku. Warto jednak podjąć ten trud, by cieszyć się z pozytywnych skutków jakie wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.