Provident i Prokura pokonane!

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Powód Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł pozew przeciwko naszemu klientowi w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie umorzył postępowanie. Postanowienie o umorzeniu nie oznaczało jeszcze zakończenia sprawy. Powód wytoczył powództwo przed właściwy miejscowo dla pozwanego Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, który od razu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany przesyłając nam dokumentację z Sądu sam zwrócił uwagę, że kwota wskazana w nakazie jest nad wyraz wysoka. My też tak uważaliśmy, dlatego w imieniu klienta sporządziliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty.

Stan faktyczny przedstawiony przez powoda

Powód dochodził swoich żądań powołując się na umowę pożyczki zawartą z pozwanym. Warto zaznaczyć, że pozwany nigdy nie podpisywał własnoręcznie umowy, którą przedstawiła strona przeciwna. Powód dochodził zapłaty ponad pięciu tysięcy złotych, z czego znaczną część jego roszczenia stawiły opłaty pozaodsetkowe. Co to znaczy? To znaczy, że poza kwotą kapitału pożyczki, powód naliczył dodatkowe opłaty, którymi obciążył pożyczkobiorcę. Kwota tych opłat nie była niska, bowiem wynosiła niemalże tyle samo co kapitał pożyczki. Z kolei całkowity koszt pożyczki znacząco przekraczał kwotę pożyczki. Wobec takich postanowień umownych uważaliśmy, że warunki umowy pożyczki są sprzeczne z prawem. Oznacza to, że nie mogą wywoływać jakichkolwiek skutków wobec konsumenta.

Rozstrzygnięcie w sprawie

Po konfrontacji naszego stanowiska z twierdzeniami Provident Polska S.A., Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wydał wyrok. Na jego mocy umorzył postępowanie co do roszczeń o zasądzenie 500 zł, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Powód nie zgodził się z treścią orzeczenia, wobec czego najpierw złożył wniosek o uzasadnienie, a następnie sporządził apelację. Powód zaskarżył wyrok w całości podnosząc szereg zarzutów procesowych i materialnych.

Sporządzamy odpowiedź na apelację

Oczywiście złożyliśmy odpowiedź na apelację, w której wnieśliśmy o odrzucenie apelacji powoda co do pkt I wyroku oraz o oddalenie apelacji. Naszym zdaniem rację miał Sąd I instancji, który wskazał, że powód nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność, że do zawarcia umowy faktycznie doszło. Należy wskazać, że sam wydruk umowy, który nie jest podpisany nie udowadnia, że pozwany dokonał związania się konkretnymi warunkami umowy pożyczki. Zgodnie z art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Należy przypomnieć, że wobec treści art. 6 k.c. to powoda obciążał ciężar dowodowy w niniejszym postępowaniu, któremu naszym zdaniem nie sprostał. Jednak jakie było zdanie Sądu II instancji rozpoznającego apelację?

Wyrok Sądu II instancji

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy na posiedzeniu niejawnym w punkcie 1. odrzucił apelację co do punktu I. a w punkcie 2. oddalił apelację w pozostałym zakresie. Należy wskazać, że nasze wnioski i twierdzenia z odpowiedzi na apelację zostały w całości podzielone przez Sąd II instancji. Powyższe orzeczenie, które jest prawomocne oznacza, że pozwany nie ma żadnego długu wobec podmiotu Provident Polska S.A. Sądy obydwóch instancji prawidłowo oceniły, że dochodzone przez powoda roszczenie nie zostało udowodnione. Oczywiście godzimy się z tą oceną i uważamy ją za jedyną słuszną. To powód jako osoba powołująca się na pewne okoliczności musi wykazać swoje twierdzenia, w przeciwnym wypadku jej powództwo powinno zostać oddalone. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.

Kolejna sprawa z Provident Polska

W kolejnej sprawie z powództwa Provident Polska S.A. nasz klient został pozwany o zapłatę kwoty wynoszącej blisko trzynaście tysięcy złotych. W tym postępowaniu powód przedstawił dwie podpisane przez pozwanego umowy pożyczki. Podpis złożony przez klienta nie znaczy, że dług wskazany w pozwie przez powoda faktycznie istnieje w podanej przez niego wysokości. Naszym zdaniem roszczenie strony przeciwnej było zawyżone, ponieważ w obydwóch umowach znajdowały się skrajnie niekorzystne postanowienia umowne, które od momentu zawarcia umowy nie powinny wywoływać żadnych skutków prawnych. Po dokonaniu oceny materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu I Wydział Cywilny oddalił powództwo w całości, a kosztami procesu obciążył powoda.

Prawomocne orzeczenie

Powód nie zgodził się z wyrokiem Sądu, który był dla strony przeciwnej niekorzystny. Powództwo zostało oddalone z uwagi na brak zasadności i wymagalności roszczenia drugiej strony. W sporządzonej apelacji strona przeciwna domagała się w zmiany wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości. W imieniu klienta wnieśliśmy odpowiedź na apelację, w której podkreślaliśmy, że stanowisko zaprezentowane przez Sąd co do zasady jest prawidłowe. Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił zaskarżony wyrok, w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powoda 4 475 zł, a w punkcie drugim oddalił powództwo. Ponadto w pozostałym zakresie apelację powoda oddalił. Co oznacza to rozstrzygnięcie? Powyższe orzeczenie oznacza, że roszczenie powoda stało się wymagalne, a pozwany musi zwrócić jedynie niespłacony kapitał pożyczki.

Sąd oddala powództwo Prokury

Kolejna przedstawiona sprawa zakończyła się na etapie wyroku I instancji. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty skierował przeciwko klientowi roszczenie o zapłatę ok. sześciu tysięcy złotych. Po ustaleniu z klientem warunków współpracy sporządziliśmy w jego imieniu odpowiedź na pozew, a następnie obszerne pisma procesowe, w których punktowaliśmy zaniechania dowodowe strony przeciwnej. Naszym zdaniem roszczenie powoda było niewykazane co do zasady oraz co do wysokości. Sąd Rejonowy w Zgierzu, który rozpoznawał niniejszą sprawę, przychylił się do naszego stanowiska. Wobec powyższego wyrok wydany w tej sprawie oddalał powództwo w całości. Pozwany konsument nie ma żadnego obowiązku, by dokonywać opłat na rzecz podmiotu, z którym nie łączyła go żadna umowa. Powód nie wniósł w przewidzianym terminie środka zaskarżenia wobec czego orzeczenie jest już prawomocne.

Dlaczego warto bronić swoich praw przed sądem?

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się być prosta. Otóż, jeżeli nie zgadzasz się z wysokością długu wskazaną przez wierzyciela jest to jedyny sposób, by ją zredukować. Sędzia rozpoznający sprawę powinien dokonać oceny postanowień umownych. Oczywiście warto dokładnie wskazać które klauzule oraz dlaczego należy uznać je za sprzeczne z prawem. Dlatego warto korzystać z pomocy profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w tego rodzaju sprawach.