Wygrywamy nawet z podmiotami, które mają siedzibę za granicą! Na przykładzie Skyline Associates Inc.

Przedstawiamy kolejną wygraną sprawę, w której reprezentowaliśmy Klienta w sporze sądowym przeciwko Skyline Associates Inc. Pozew dotyczył sporej kwoty 6 600 zł, która miała dotyczyć rzekomego długu z tytułu umowy pożyczki krótkoterminowej, czyli tzw. chwilówki. Nasz Klient nie zgadzał się jednak z roszczeniem Skyline Associates Inc., gdyż twierdził, że wysokość długu jest rażąco zawyżona.

Podjęliśmy się obrony procesowej i przedstawiliśmy szereg argumentów na potwierdzenie tego, że żadne roszczenie względem naszego Klienta nie przysługuje Skyline Associates Inc. Po przeprowadzeniu postępowania Sąd doszedł do wniosku, że nasza argumentacja jest słuszna. W konsekwencji orzekł, że powództwo Skyline Associates Inc. powinno być oddalone. Co więcej, dopilnowaliśmy aby kosztami procesu obciążono Skyline Associates Inc., dzięki czemu nasz Klient nie musiał ich płacić.

Przeciwnik: Skyline Associates Inc.

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, cesja, oddłużenie, obrona przed pozwem, nienależne roszczenie,

Rezultat: oddalenie powództwa w całości i wygrana naszego Klienta