Z Obligo SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi też da się wygrać, a dodatkowo o zarzucie niewłaściwości Sądu

Poniżej opiszemy kolejną naszą wygraną z Obligo SPV 1 Sp. z o.o. Powód, który powoływał się na kupno wierzytelności wobec naszej Klientki wniósł do Sądu Rejonowego w Elblągu pozew o zapłatę kwoty ponad czterech tysięcy złotych. Pozwana mieszkająca na co dzień w zupełnie innej części kraju, otrzymując przesyłkę sądową z Poczty Polskiej wraz z nakazem zapłaty zwróciła się do nas z prośbą o pomoc. Po przekazaniu nam korespondencji z Sądu, wnieśliśmy w przewidzianym przez prawo terminie sprzeciw od nakazu zapłaty wskazując na szereg uchybień w zakresie wykazania zasadności oraz wysokości roszczenia. Należy w tym miejscu przypomnieć, że na skutek naszego sprzeciwu nakaz zapłaty utracił moc.

Co ważne, wnosząc o oddalenie powództwa w całości, podnieśliśmy jednocześnie zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Elblągu. Na skutek naszego wniosku sprawa została przeniesiona do Krakowa i odbywała się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, tj. Sądem właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jednak znacznie bardziej niż na przeniesieniu sprawy przed sąd właściwy, zależało nam na całkowitym oddaleniu roszczeń powoda. Na skutek wymiany pism procesowych i przedstawieniu swoich twierdzeń sprawa w końcu dojrzała do rozstrzygnięcia.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny wydał wyrok oddalający powództwo w całości. Pozwana nie ma żadnego obowiązku zapłaty wobec Obligo SPV 1 Sp. z o.o. Widzimy zatem, że nasze zarzuty podnoszone w toku procesu okazały się trafne.

W przypadku jeśli otrzymasz korespondencję z Sądu, gdzie po drugiej stronie występuje Obligo SPV 1 Sp. z o.o. nie czekaj i skontaktuj się z fachowcami od oddłużania w celu analizy twojej sytuacji prawnej.