Czym są wakacje kredytowe? Wszystko o wakacjach kredytowych.

Wakacje kredytowe są formą wsparcia dla kredytobiorców, przejawiającą się w możliwości zawieszania płatności rat zawartych wcześniej umów kredytów hipotecznych. Warto wskazać, że wakacje nie prowadzą do umorzenia rat. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie ma obowiązku dokonywania płatności rat wynikających z harmonogramu spłaty. Czas trwania umowy kredytu przedłuży się o ilość miesięcy, w których korzystaliśmy z wakacji. Jedyną opłatą ponoszą w trakcie zawieszania rat jest opłata z tytułu umowy ubezpieczenia. Warto wskazać, że opłata ta nie przekracza zazwyczaj kilkudziesięciu złotych.

Co daje kredytobiorcom skorzystanie z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe tak jak była mowa powyżej powodują zawieszenie płatności maksymalnie ośmiu rat. Kredytobiorca sam decyduje o tym czy z nich w ogóle skorzystać, a także o ilości zawieszonych rat.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie płatności rat kredytu?

Wakacje kredytowe przysługuje kredytobiorcy hipotecznemu, który posiada zobowiązanie w walucie polskiej. Z zawieszenia spłaty kredytu nie mogą korzystać osoby posiadające kredyty hipoteczne w walucie innej niż złoty oraz indeksowane lub denominowane do waluty innej niż PLN. Wniosek ten nie przysługuje konsumentom, którzy posiadają aktywne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów konsumenckich.

Warto podkreślić, że chodzi o kredyty hipoteczne bądź umowy pożyczek o ile jej zabezpieczeniem jest hipoteka lub inne prawo związane z nieruchomością mieszkalną. Pożyczkobiorca będący konsumentem, który zawarł umowę pożyczki na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych może skorzystać z dobrodziejstwa wakacji. Ustawodawca umożliwia skorzystanie z zawieszenia płatności rat osobom, które zaciągnęły kredyt hipoteczny refinansujący, bądź konsolidacyjny.

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o wakacje kredytowe?

Poza kredytem zaciąganym w złotówkach, należy spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków. Kolejny z nich dotyczy nabycia nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe. Nie można skorzystać z wakacji jeżeli mieszkanie zostało nabyte w celu wynajmu, prowadzenia działalności gospodarczej, lub na cele prywatne.

Wakacje przysługują tylko na jeden kredyt hipoteczny, ten który został zaciągnięty w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca posiada dwa kredytu hipoteczne, na dwie różne nieruchomości, które spełniają jego potrzeby mieszkaniowe, wówczas wniosek o wakacje kredytowe może zostać złożony wyłącznie na jeden dowolnie wybrany przez niego kredyt.

Można złożyć wniosek o wakacje kredytowe również w przypadku, gdy konsument zaciągnął zobowiązanie na budowę domu, bądź zakup samej ziemi na cele budowlane. Oczywiście kredyt ten musi być powiązany z realizacją własnych potrzeb mieszkaniowych.

Termin zaciągnięcia zobowiązania

O wakacje kredytowe możemy wnioskować w przypadku gdy umowa kredytu została zaciągnięta przed 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Co zawiera wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek złożony przez konsumenta musi zawierać oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe należy złożyć do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Wniosek możemy złożyć w formie:

– pisemnej,

– mailowej,

– przez bankowość elektroniczną.

Wiele banków przygotowało w swoich aplikacjach mobilnych specjalne przygotowane wzory wniosków, które możemy złożyć z poziomu swojego telefonu, bądź komputera. Nie trzeba przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów. W ciągu 21 dni po doręczeniu wniosku kredytodawcy, Bank powinien przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek konsumenta. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczenia, które będzie ponosił kredytobiorca. Co w sytuacji gdy kredytodawca nie prześle żadnego potwierdzenia otrzymania wniosku? Otóż brak potwierdzenia nie ma żadnego wpływu na zawieszenie spłaty rat kredytowych. Innymi słowy w momencie złożenia poprawnego wniosku, konsument otrzymuje benefity płynące z wakacji. Skutek w postaci zawieszenia spłaty kredytu nie zależy od decyzji kredytodawcy, następuje automatycznie.

Czas na złożenie wniosku?

Wniosek o wakacje kredytowe możemy składać od dnia 29 lipca 2022 roku, bowiem tego dnia weszły w życie odpowiednie przepisy. Najlepiej zawnioskować o zawieszenie płatności przed terminem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej. Konsument sam ma możliwość zdecydować przez ile miesięcy chce skorzystać z wakacji kredytowych.

Czy konsument poniesie jakiekolwiek negatywne skutki złożenia wniosku o wakacje kredytowe?

Jedyną niekorzystną konsekwencją może być przekazanie przez kredytodawcę informacji do Biura Informacji Kredytowej o zawieszeniu spłaty rat kredytowych. Warto zaznaczyć, iż okoliczność ta nie powinna jednak wpływać na negatywnie na historię kredytową i naszą ocenę w BIK, ponieważ co do zasady wakacje kredytowe nie powinny być uznane za opóźnienie w spłacie zaciągniętego zobowiązania. zobowiązania.

Czy warto korzystać z wakacji kredytowych?

Bez wątpienia wakacje kredytowe stanowią realną korzyść dla konsumenta, który zaoszczędzone w ten sposób środki może przeznaczyć na nadpłatę zaciągniętego zobowiązania. Niezależnie od ewentualnej spłaty zadłużenia w trakcie trwania zadłużenia, działania ustawodawcy umożliwiają osobom zadłużonym wygenerowanie swoistej poduszki finansowej, tak by przygotować się na ewentualne dalszy wzrost wysokości rat kredytów. Warto przypomnieć, że w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane opłata z tytułu ubezpieczenia. Z uwagi na fakt, że wakacje są instytucją darmową dla kredytobiorców bez wątpienia warto z nich skorzystać!

Czy są jeszcze inne możliwości wsparcia kredytobiorców, poza wakacjami kredytowymi?

Ustawodawca z uwagi na walkę z szalejącą inflacją od początku przyszłego roku zniesie WIBOR który  zostanie zastąpiona nowym wskaźnikiem, co poskutkuje obniżeniem oprocentowania kredytów. Niezależni od wakacji kredytowych, konsumentom przysługuje dofinansowanie do kredytu hipotecznego w kwocie do 2 000 zł miesięcznie. Mowa tu o specjalnym Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który jeszcze przed wejściem w życie wakacji kredytowych mógł udzielić pomocy konsumentom w najtrudniejszej sytuacji finansowej na przykład po utracie zatrudnienia, bądź w sytuacji gdy ich rata kredytu przekroczy 50% dochodu. Należy pamiętać, że dopłaty do kredytów przewidziane w ramach tego funduszu są zwrotne, choć przepisy stwarzają możliwość, by ubiegać się o ich częściowe umorzenie.