Jak wygrać spór sądowy z wierzycielem?

W niniejszym wpisie odpowiemy w jaki sposób odnieść sukces w sporze sądowym z wierzycielem. Przede wszystkim jeżeli nie czujesz się na siłach by sporządzić odpowiedź na pozew lub sprzeciw od nakazu zapłaty, skorzystaj z usług doświadczonych specjalistów, którzy zrobią to za Ciebie. Nierzadko zdarza się, że w przypadku gdy klienci sami składają pisma procesowe do Sądu pogorszają, zamiast polepszyć swoją sytuację prawną.

Otrzymałeś pozew? Podejmij odpowiedni kroki!

Nieco ponad rok temu nasza klientka otrzymała z Sądu pismo zatytułowane „doręczenie pozwu”. Co prawda spodziewała się ona, że sprawy związane jej z długami mogą trafić na wokandę, jednak liczyła, że wierzyciel rozwiąże z nią spór polubownie. Nic z tego nie wyszło, a na rozmowy z drugą stroną było już za późno. Mając na uwadze zobowiązanie z Sądu do złożenia odpowiedzi na pozew konieczne było wniesienie pisma w terminie 14 dni od odebrania korespondencji. Dlaczego? Otóż, gdyby strona pozwana nie zajęła stanowiska w sprawie, Sąd zgodnie z treścią art. 339 § 1 k.p.c. wydał by wyrok zaoczny.

Sprawdź jak w Twojej umowie wyglądają koszty pozaodsetkowe

Na szczęście pozwana skontaktowała się z nami i poprosiła byśmy w jej imieniu sporządzili odpowiedź na pozew w sprawie z powództwa Eques Debitum FIZNFS z siedzibą w Gdańsku. W sporządzonym przez nas piśmie procesowym odnieśliśmy się do wszystkich twierdzeń powoda oraz przedstawionej dokumentacji. Nasze wątpliwości budziła umowa cesji, czyli nabycie wierzytelności wobec pozwanej przez powoda. Ponadto, strona przeciwna nie wykazała, by pozwana wyrażała zgodę na warunki umowy pożyczki, której prowizja przekracza całkowitą kwotę pożyczki. Całkowita kwota do zapłaty wynosiła aż 216% kwoty pożyczki. Na tym przykładzie widać jak droga dla konsumenta była to umowa. Zastrzeżona prowizja w wysokości przekraczającej 100% kapitału pożyczki na pierwszy rzut oka jawiła się jako rażąco zawyżona. Ponadto, z umowy nie wynikało jakie czynności pierwotnego pożyczkodawcy miały generować opłatę w tej wysokości.

Wymiana pism procesowych

Strona przeciwna odniosła się do naszych obszernych twierdzeń sporządzając pismo przygotowawcze, w którym zgłosiła szereg nowych dowodów, jednak nie zmieniła swojego stanowiska. W dalszym ciągu dochodziła od pozwanej zasądzenia kwoty wynoszącej prawie osiem tysięcy złoty oraz kosztów postępowania. My również nie byliśmy bierni wobec dalszej inicjatywy dowodowej powoda i ustosunkowaliśmy się do przedłożonych dokumentów przez inicjatora postępowania oraz jej nowych zapatrywań na spór. Gdy wszystkie okoliczności faktyczne zostały nakreślone przez strony, Sąd Rejonowy w Chojnicach na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, na mocy którego oddalił powództwo.

Powód wnosi apelację

Naszym zdaniem powyższe orzeczenie było jak najbardziej prawidłowe i zasadne, jednak powód Eques Debitum nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem. W związku z wniesieniem apelacji przez powoda poinformowaliśmy klientkę, że należałoby podjąć obronę procesową przed Sądem II instancji, aby odnieść się do zarzutów apelacyjnych drugiej strony sporu. Klientka, która umocowała nas do działania przed Sądem I instancji zgodziła się na dalszą współpracę. Po otrzymaniu pełnomocnictwa złożyliśmy zgodnie z naszymi ustaleniami odpowiedź na apelację powoda. Wnieśliśmy w niej o oddalenie apelacji powoda w całości oraz pominięcie sprekludowanych wniosków dowodowych strony powodowej przedłożonych wraz z apelacją, bowiem powód mógł i powinien je przedstawić przed Sądem Rejonowym. Wskazaliśmy, że powód w dalszym ciągu nie wykazał nabycia konkretnej wierzytelności wobec pozwanej jak i wysokości swojego roszczenia. Sąd w uzasadnieniu wyroku zgodził się z naszym stanowiskiem, że uzasadnione wątpliwości poza cesją budziło wykazanie zawarcia umowy przez strony oraz jej warunki, które były skrajnie niekorzystne dla konsumenta.

Sąd II instancji uznaje apelację drugiej strony za bezzasadną

Strona przeciwna wiedziała, że spór toczy się o dużą kwotę środków finansowych, wobec czego złożyła pismo przygotowawcze odnoszące się do naszych zarzutów wyrażonych w odpowiedzi na apelację. Działania powoda nie przyniosły zamierzonego skutku. Sąd Okręgowy w Słupsku oddalił apelację powoda. Pozwana nie jest zobowiązania, by oddawać powodowi jakiekolwiek pieniądze z tytułu umowy pożyczki, czy też kosztów procesu, których zasądzenia domagał się powód. Koszty postępowania z uwagi na prawomocną przegraną ponosi w całości strona powodowa. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc konsumentce w sporze z wierzycielem, który dochodził roszczeń na podstawie skrajnie niekorzystnej dla pożyczkobiorcy umowy pożyczki. Nawiasem mówiąc naliczenie prowizji wyższej niż kwota pożyczki jest sprzeczne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, wobec czego konstrukcja umowy pożyczki była sprzeczna z prawem.

Podmiot Svea Ekonomi Cyprus pozywa naszą klientkę

Wraz z tym wpisem chcemy również pochwalić się naszą kolejną wygraną z Svea Ekonomi Cyprus Ltd. z siedzibą w Limassol. Powód dochodził od naszego klienta zapłaty kwoty wynoszącej blisko siedem tysięcy złotych. Po wytoczeniu powództwa Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego wnieśliśmy sprzeciw. W sprzeciwie ustosunkowaliśmy się do wszystkich twierdzeń co do zasadności roszczenia powoda. Naszym zdaniem było ono niewykazane co do zasady jak i co do wysokości. W pierwszym piśmie podnieśliśmy zarzut braku legitymacji procesowej czynnej po stronie powodowej oraz niewykazania zawarcia umowy pożyczki refinansującej. Dodatkowo z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie miało dojść do refinansowania zobowiązania pozwanego przedstawiliśmy stanowisko co do działania tego mechanizmu. Naszym zdaniem skutkiem refinansowania było wciągniecie konsumenta w pętlę zadłużenia, a powstawanie takiego zjawiska należy ocenić negatywnie.

Powód nie zgodził się z naszym stanowiskiem

Strona przeciwna wniosła odpowiedź na sprzeciw, w którym wyartykułowała z jakimi naszymi poglądami się nie zgadza. My oczywiście również nie byliśmy bierni i wnieśliśmy pismo do Sądu odnoszące się stanowiska powoda, które od momentu wniesienia pozwu nie uległo zmianie.

Sąd Rejonowy oddala powództwo!

Przed zamknięciem rozprawy Sąd zaliczył w poczet materiału dowodowego dokumenty załączone przez strony postępowania do pism procesowych. Przewodnicząca uznała sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia, wobec czego zamknęła rozprawę. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu oddalił powództwo w całości! Nasze stanowisko zaprezentowane w toku procesu zostało potwierdzone powyższym orzeczeniem. Jest to kolejny przykład, że moment otrzymania nakazu zapłaty nie musi się wiązać z istnieniem długu w wysokości wskazywanej przez wierzyciela. Po przeanalizowaniu dokumentacji pożyczkowej Sąd trafnie uznał, że pozwany nie ma obowiązku spełniać świadczenia na rzecz strony przeciwnej. Hasło konsument wygrywa to nie jest pusty slogan. Nasze działanie realnie pomaga najsłabszym uczestnikom obrotu wychodzić z pętli zadłużenia. Z uwagi na fakt, że powód nie wniósł apelacji od powyższego orzeczenie, wyrok o którym mowa powyżej jest już prawomocny.

Czy warto zgłaszać swoje stanowisko w trakcie postępowania sądowego?

Z naszego doświadczenia wynika, że warto nie składać broni i wchodzić spór z pożyczkodawcami, Bankami, nabywcami wierzytelności, którzy dochodzą roszczeń od konsumentów. Aby móc podnieść zarzuty, bądź zwrócić uwagę Sądu na wątpliwości w dokumentacji pożyczkowej konieczne jest wnoszenie pism procesowych w przewidzianym przez prawo terminie. Profesjonaliści z zakresu oddłużania wiedzą jak to zrobić i na co zwrócić uwagę Sądu w toczących się postępowaniach. Co więcej, jeżeli nie zgłosisz swojego stanowiska w sprawie, Sąd może oprzeć swój wyrok na twierdzeniach powoda wydając w sprawie wyrok zaoczny. Dlatego tak ważne jest by wyartykułować czego domagasz się z sporze z drugą stroną. Powyższe stany faktyczne pokazują, że podmioty występujące z powództwem nierzadko mają duży problem z wykazaniem swoich racji, kiedy spada na nich szereg zarzutów ze strony pozwanej.