Apelacja powoda oddalona w całości – Efficenter sp. z o.o.

Stan faktyczny był podobny do wielu analogicznych spraw, które trafiają do naszej kancelarii oddłużeniowej. Efficenter sp. z o.o. pozwała naszą klientkę o zapłatę blisko 5 000,00 zł. Byliśmy przekonani, że powód nie wykazał swojego roszczenia, co podzielił Sąd I instancji oddalający powództwo.

Spółka Efficenter nie złożyła broni i zaskarżyła niekorzystny dla siebie wyrok apelacją do Sądu II instancji. My oczywiście nadal staliśmy na stanowisku, że roszczenie pozwu jest bezzasadne.

Po konfrontacji naszego stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na apelację ze środkiem zaskarżenia wniesionego przez powoda Sąd drugiej instancji oddalił apelację.

Efekt: całkowite oddłużenie naszej Klientki!