Kolejna wygrana z Profi Credit!

Zacznijmy może od przedstawienia realiów stanu faktycznego. Pewnego dnia napisała do nas załamana Klientka z opisem sytuacji, który nie był do pozazdroszczenia. Ciężka sytuacja osobista spowodowała konieczność zaciągnięcia przez nią pewnych zobowiązań kredytowych. Kobieta zawarła umowę pożyczki gotówkowej z Profi Credit Polska S.A. Po kilkunastu miesiącach od podpisania umowy, na skutek zaprzestania wpłat, pożyczkodawca wypowiedział konsumentce umowę. Kolejnym pismem jaki otrzymała pozwana, był nakaz zapłaty z sądu.

Na szczęście reakcja kobiety była szybka i prawidłowa – powierzyła sprawę profesjonalistom z zakresu oddłużania. W imieniu pozwanej został złożony sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym podnieśliśmy zarzuty dotyczące sprzeczności z prawem postanowień umownych przewidujących naszym zdaniem rażąco wysokie opłaty dodatkowe. W pismach procesowych, które zostały złożone wskazywaliśmy, że opłaty naliczone przez powoda są całkowicie nienależne i nie mogą wiązać na linii przedsiębiorca-konsument, ponieważ godzą w stosunek umowny. Warto zaznaczyć, że w toku procesu powód jeszcze przed wydaniem wyroku w pewnej części cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Wydając wyrok Sąd Rejonowy w Lublinie przyznał rację naszej argumentacji. Z uwagi na powyższe okoliczności, co do kwoty 3000 zł postępowanie zostało umorzone, a w pozostałym zakresie ponad pięciu tysięcy złotych powództwo zostało oddalone. Pozwana nie ma już żadnego obowiązku zwrotu jakichkolwiek pieniędzy Profi Credit, zarówno co do należności głównej, odsetek, czy kosztów postępowania sądowego.