Powództwo Invesystem sp. z o.o. oddalone.

Nasza klientka zgłosiła się do nas gdy przeciwko niej pojawiło się powództwo Invesystem sp. z o.o.

Wspomniane powództwo Invesystem sp. z o.o. dotyczyło zapłaty kwoty wynoszącej blisko trzy tysiące złotych. Podmiot złożył je do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego. Następstwem wniesienia pozwu był nakaz zapłaty. W terminie wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty. Nasz sprzeciw spełnił warunki formalne. W rezultacie nakaz zapłaty utracił moc, a postępowanie zostało umorzone.

Powód jednak wysłał do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym.

Sąd zobowiązał stronę pozwaną do złożenia odpowiedzi na pozew i zajęcia stanowiska w sporze z Invesystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podnieśliśmy szereg zarzutów dotyczącej dokumentacji powoda. Wskazywaliśmy, że podmiot powiązany z pierwotnym pożyczkodawcą stworzył nieuczciwy mechanizm. Miał on na celu pomnożenie wysokości zobowiązania pozwanej. Wykazaliśmy to niezależnie od braku wykazania nabycia wierzytelności wobec pozwanej i wątpliwości co do związania się warunkami umowy pożyczki będącej podstawą roszczenia.

W toku postępowaniu doszło do wymiany szeregu pism stron postępowania, jednak stanowiska powoda jak i pozwanej nie uległy zmianie. Powód nie ograniczył w żaden sposób żądania, z kolei my wnosiliśmy o oddalenie powództwa w całości.

Sąd skierował sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym i wydał rozstrzygnięcie. Jak brzmi jego treść?

Otóż Sąd Rejonowy w Inowrocławiu oddalił powództwo w całości. Pozwana nie ma żadnego obowiązku, aby płacić na rzecz powoda jakąkolwiek kwotę. Pozwana wolna jest również od wszelkich świadczeń ubocznych, czy kosztów sądowych z uwagi na to, że jest stroną wygrywającą postepowanie.

Martwi Cię powództwo Invesystem sp. z o.o. ? Otrzymałeś inny nakaz zapłaty, bądź zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sporze, w którym występujesz jako konsument?

Pamiętaj aby jak najszybciej podjąć przewidziane przez prawo działania. Procedura cywilna cechuje się dużym formalizmem. Z tego wynikają negatywne skutki przekroczenia terminu co do wniesienia odpowiedzi na pozew, bądź sprzeciwu. Niezależnie od kwestii proceduralnych, pamiętaj, że kiedy otrzymujesz pozew o zapłatę warto skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, celem analizy Twojej sytuacji prawnej oraz możliwości podejmowania obrony procesowej. Bardzo często pomoc prawna świadczona przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych przynosi wymierny efekt, czego przykładem jest powyższy wyrok i oszczędność finansowa po stronie konsumenta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/rk-recovery-sa-znow-przegrywa/