Provident Polska S.A.Zmiana wyroku na korzyść klienta – konsumenta po wniesionej przez nas apelacji!

Niżej opisany kazus pokaże, że zawsze warto walczyć do końca i nie tracić nigdy nadziei na polepszenie swojej sytuacji prawnej i finansowej. Provident Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozwał naszą klientkę na ponad dziesięć tysięcy złotych.

Firma Provident domagała się spłaty z tytułu dwóch umów pożyczek. Od początku widzieliśmy, że kwota wskazana w pozwie jest znacznie zawyżona. Nasze zadanie polegało na tym, aby Klientka ponosiła nadmiernych kosztów pożyczki, opartych o tzw. abuzywne zapisy umów.

Warto wspomnieć, że w umowach pożyczek zawartych z konsumentami firma pożyczkowa nie może zastrzegać zawyżonych kosztów. Koszty te podlegają kontroli sądu. Mimo naszych usilnych starań, składania pism procesowych i powoływania się na orzecznictwo w innych podobnych sprawach, Sąd I instancji, tj. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zasądził od pozwanej niemalże całą kwotę dochodzonego przez powoda roszczenia oraz zwrot kosztów postępowania.

Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem oraz zapoznaniu się z jego lekturą upewniliśmy się, że warto złożyć apelację co do sprzecznych z prawem opłat, które zastrzegł powód w umowach pożyczek. Zaproponowaliśmy apelację co do kwoty blisko ośmiu tysięcy złotych oraz zasądzonych kosztów procesu przekraczających kwotę trzech tysięcy złotych.

Zgodnie z decyzją Klientki wnieśliśmy środek zaskarżenia w kształcie przez nas nakreślonym. Efekt? Na skutek naszej apelacji Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanej jedynie kwotę ok. 2 700 zł, co oznacza jednocześnie brak kosztów postępowania.

Zobowiązanie pozwanej zostało zatem prawomocnie zredukowane o ponad siedemdziesiąt procent

Poniżej przedstawiamy wyrok Sądu I instancji, który skutecznie zaskarżyliśmy apelacją!