Sukces w sporze sądowym

Kolejna wygrana sprawa na naszym koncie. W tym miejscu mamy okazje zaprezentować Państwu wyrok oddalający powództwo w całości. Powód Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie nie wykazał roszczeń wobec pozwanego. W trakcie postępowania podnosiliśmy, że żądanie strony przeciwnej nie istnieje. Sąd Rejonowy w Zgierzu przyznał rację naszym twierdzeniom. Konsument po raz kolejny wygrywa z podmiotem, który twierdził że nabył jego wierzytelność.