Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów – co to takiego?

Krajowy Rejestr Długów, w skrócie KRD jest jednym z kilku biur informacji gospodarczej. Biura informacji gospodarczej mają na celu zbieranie informacji o osobach, które zalegają z płatnościami. Działanie biur jest uregulowane w wstawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Lista biur informacji gospodarczej

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii na koniec grudnia 2022 r. funkcjonuje pięć biur wykonujących działalność gospodarczą. Należy do nich między innymi:

– BIG InfoMonitor S.A.

– Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

– Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
– ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

– Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Najdłużej działającym w Polsce biurem jest Krajowy Rejestr Długów. Działa on na naszym rynku prawie dwadzieścia lat. Oznacza to, że funkcjonował on jeszcze przed wejściem w życie ustawy o udostępnianiu informacji.

Na czym polega działalność Krajowego Rejestru Długów?

KRD ma na celu zbieranie, przechowywanie i udzielanie  informacji o zadłużeniu konsumentów jak i przedsiębiorców. Jest to platforma służąca do wymiany informacji dotyczących jedynie zadłużenia danych podmiotów. Krajowy Rejestr Długów nie posiada informacji na temat terminowo spłacanych przez nas zobowiązań. KRD nie zawiera takich informacji, które umożliwiłyby zatem np. ocenę historii kredytowej kontrahenta. Krajowy Rejestr Długów udostępnia informacje szerokiemu gronu osób zainteresowanych m.in. w trakcie procesu zawierania umowy kredytowej. Do też instytucji zwracają się m.in komornicy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy telekomunikacyjni, czy też firmy pożyczkowe.

Kto kogo zgłasza do rejestru?

Jak była mowa powyżej, KRD pozyskuje dane o zadłużeniu, jednak nie robi tego w sposób automatyczny. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi dłużnika to Krajowego Rejestru Długów, to rejestr nie nabędzie wiedzy na temat opóźnień w spłacie pomiędzy dwoma kontrahentami. Samo zgłoszenie przez wierzyciela nie oznacza, że informacje o osobie posiadającej zaległości będą wpisane w rejestr. Wierzyciel nie ma obowiązku informowania biura o nierzetelnym kontrahencie. W praktyce masowi wierzyciele zawierają z biurem informacji gospodarczej umowę o udostępnianie informacji na temat niepłacących dłużników. Działanie to ma na celu dyscyplinowanie dłużników do regulowania posiadanych zaległości.

Jakie warunki trzeba spełnić by konsument znalazł się na liście Krajowego Rejestru Długów?

W przypadku dłużnika będącego konsumentem należy spełnić łącznie szereg następujących przesłanek. Zgłaszana wierzytelność musi wynika z określonego stosunku prawnego np. umowy o kredyt konsumencki. Ponadto, saldo zaległości musi przekraczać dwieście złotych. Roszczenie musi być wymagalne od co najmniej 30 dni Powinien upłynąć miesiąc od wysłania przez wierzyciela listu poleconego z wezwaniem do zapłaty na adres dłużnika zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.  Dodatkowo, nie może upłynąć 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia. Mówiąc prościej ostatnią przesłanką, którą należy spełnić jest to, by dochodzona wierzytelność nie była przedawniona.

Wpis na listę dłużnika nie będącego konsumentem.

Wierzyciel może przekazać do KRD informacje gospodarcze także o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem. Należy jednak spełnić kilka warunków, by tego dokonać. Po pierwsze zobowiązanie ma dotyczyć określonego stosunku prawnego, w szczególności umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej. Saldo zadłużenia wynosi minimum 500 zł, a roszczenie jest wymagalne od minimum 30 dni. Powinien również minąć miesiąc od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD. Dłużnik w związku z odebraniem korespondencji od wierzyciela powinien mieć świadomość, że znalazł się w rejestrze osób zadłużonych.

Środki ochrony dłużnika

Dłużnik ma prawo wnieść do KRD sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych. Dłużnik ma obowiązek udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw. Po otrzymaniu sprzeciwu KRD ma możliwość by zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia. Jeżeli KRD ma przypuszczenie, że zgłoszenie dotyczy zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło, to powinno wstrzymać się z ujawnianiem informacji dotyczących sprzeciwu na 30 dni. Biuro może przedłużyć okres wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych objętych sprzeciwem, gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi trudnościami na okres nieprzekraczający 45 dni. Po rozpatrzeniu sprzeciwu KRD powinno podjąć określone kroki. KRD może: dokonać aktualizacji informacji gospodarczych, usunąć informację gospodarczą, bądź uznać sprzeciw za bezzasadny. Warto podkreślić, że wniesienie sprzeciwu jest wolne od opłat. Jeżeli dłużnik ponownie wniesie sprzeciw oparty na tych samych okolicznościach faktycznych, KRD może pozostawić go bez rozpoznania, bez informowania wnioskodawcy.

Kto ma dostęp do informacji zawartych w KRD?

Dostęp do informacji przechowywanych w KRD ma każdy.  Dłużnik będący konsumentem ma bezpłatny dostęp do informacji zawartych w krajowym rejestrze długów raz na pół roku. Jeżeli w poprzednim półroczu zwracaliśmy się już o udzielenie nam informacji, wówczas wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia 14 zł za każdy raport.  W przypadku przedsiębiorców dostęp do danych podlega opłacie zgodnie z przyjętym cennikiem.

Wykreślenie z KRD

Jedną z możliwości na wykreślenie informacji o naszym zadłużeniu znajdującym się w KRD jest spłata długu. Jeżeli doszło do wykonania zobowiązania, bądź jego wygaśnięcia wierzyciel ma 14 dni by wystąpić do KRD z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania. Gdy wierzyciel uzyska informacje, ze zobowiązanie dłużnika nie istnieje powinien wystąpić z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych. KRD ma obowiązek usunąć informacje na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wierzyciel nie poinformuje rejestru długów o zmianie statusu zadłużenia, musi się liczyć z tym, że może zostać ukarany grzywną do 30 tysięcy złotych.

Inne możliwości

Kolejną możliwością na usunięcie informacji z krajowego rejestru długów jest upływ czasu. KRD powinien usunąć informacje o zadłużeniu po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji, nie później niż 10 lat od ich przekazania przez wierzyciela.Jeżeli wierzyciel nie podejmie odpowiednich kroków, dłużnik może także dochodzić swoich roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych w drodze powództwa cywilnego.

Spór z wierzycielem

Twój dług został spłacony, a mimo tego widniejesz w krajowym rejestrze długów? Kontakt z wierzycielem nie przyniósł oczekiwanych rezultatów? Pamiętaj, że zawsze możesz się zwrócić do specjalistów z zakresu oddłużania o pomoc przy rozwiązywaniu problemu konsumenta.