Kolejne powództwo Profi Credit S.A. oddalone!

Pozwana w ramach prowadzonej przez siebie firmy podpisała umowę pożyczki biznesowej z Profi Credit S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Jakie źródło miało powództwo skoro przez dłuższy czas kredytobiorczyni dokonywała comiesięcznych spłat na rzecz Profi Credit? Jednak pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała zapaść finansową i brak zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, że pożyczkodawcy działający na rynku kredytowym zawierają umowy nie tylko z konsumentami, ale również z przedsiębiorcami. Bardzo często po stronie pożyczkobiorców widnieją osoby prowadzące działalność gospodarczą na swój rachunek. Tak było również w sprawie, której okoliczności faktyczne zostaną przytoczone poniżej.

Co zrobił pożyczkodawca kiedy raty przestały być płacone?

Wierzyciel wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Domagał się zapłaty reszty rat wynikających z harmonogramu spłat. Następnie Sąd nakazał, aby pozwana wraz z kosztami postępowania zapłaciła na rzecz powoda kwotę przekraczającą trzy tysiące złotych. Ewentualnie mogła przesłać do Sądu sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia odbioru korespondencji. W tym miejscu zgłosiła się do nas klientka z prośbą o wniesienie sprzeciwu.

Oczywiście zgodnie z wolą klientki podjęliśmy się prowadzenia sprawy i przeciwko roszczeniu powoda podnieśliśmy szereg zarzutów.

Przede wszystkim uważaliśmy, że powodowi nie przysługuje przeciwko pozwanej żadna wierzytelność. Pozwana spłaciła pożyczkodawcy znacznie więcej środków, niż samemu otrzymała. Naszym zdaniem powód dochodził opłat, które były nienależne i sprzeczne z przepisami prawa. Profi Credit w toku prowadzonego postępowania był odmiennego zdania i domagał się zasądzenia roszczenia zgodnie z żądaniem zawartym w pozwie.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy oddalił powództwo. Oznacza to, że pozwana nie ma obowiązku zwrotu na rzecz pożyczkodawcy jakichkolwiek kwot. Zredukowaliśmy zadłużenie klientki do zera!

Sen z powiek spędza Ci powództwo od Profi Credit?

Sąd doręczył Ci pozew, w którym pożyczkodawca żąda od Ciebie zapłaty? Środki te Twoim zdaniem mu się nie należą? Skontaktuj się z nami celem weryfikacji posiadanego przez Ciebie zadłużenia. Czekamy na Twoje pytania pod numerem telefonu: +48 735 119 530, bądź adresem mailowym: kontakt@konsument-wygrywa.pl

Zapraszamy do lektury naszego ostatniego wpisu https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/prokura-nsfiz-przegrala-z-nami-w-sadzie-2/