Oddalenie apelacji Skyline Associates INC!

Dziś sprawa, w której miało miejsce oddalenie apelacji Amerykańskiej spółki prawa handlowego Skyline Associates INC z siedzibą w Mission Viejo.

Oddalenie apelacji poprzedził pozew Spółki jaki wniosła przeciwko naszemu klientowi. Domagała się zapłaty ponad dwóch i pół tysiąca złotych. Powód wskazywał, że wierzytelność wobec pozwanego wynikała z umowy pożyczki zawartej przez konsumenta z LoanMe sp. z o.o. Inicjator postępowania powoływał się na zawarcie z pierwotnym wierzycielem umowy poręczenia zobowiązania pozwanego wynikającego ze spornej umowy pożyczki. Z twierdzeń strony przeciwnej wynikało, że powód wypłacił kwotę poręczenia pożyczkodawcy i tym sposobem miał nabyć konkretną wierzytelność wobec pozwanego.

W imieniu klienta wnieśliśmy odpowiedź na pozew, w którym szeroko podnosiliśmy, że wszystkie twierdzenia powoda powinny być przez niego wykazane.

Zgodnie z obowiązującą w procesie cywilnym zasadą kontradyktoryjności, podstawę rozstrzygnięcia stanowią w głównej mierze twierdzenia i dowody przedstawione przez strony. Zasadę tę wyrażają m.in. art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. Zgodnie z tymi przepisami strony są obowiązane powoływać dowody na potwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne, a sąd jedynie w wyjątkowych przypadkach może dopuścić dowód niewskazany przez powoda lub pozwanego. Przepis art. 6 k.c., ustanawiający regułę rozkładu ciężaru dowodu, pozwala sądowi rozstrzygnąć sprawę w razie braku podstaw do stwierdzenia, czy istotny dla rozstrzygnięcia sprawy fakt miał miejsce. Sąd orzeka wówczas na niekorzyść strony, na której spoczywał ciężar udowodnienia faktu, z którego wywodziła skutki prawne. (por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2019 r., V CSK 486/18).Naszym zdaniem Skyline Associates INC zupełnie nie wykazał okoliczności, na które się powoływał.

Sąd Rejonowy w Opocznie konfrontując nasze twierdzenia ze stanowiskiem i materiałem dowodowym przedstawionym przez stronę przeciwną przyznał nam rację.

Sąd I instancji oddalił powództwo Spółki. Powód nie zgodził się jednak ze stanowiskiem Sądu.

Strona przeciwna najpierw złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie wniosła apelację od powyższego wyroku. Strona powodowa stała na stanowisku, że wykazała spłatę długu pozwanego względem wierzyciela, a przez to nabyła wierzytelność. W aktach sprawy strona przeciwna nie przedstawiła potwierdzenia przelewu celem stwierdzenia powyższej okoliczności, wobec czego staliśmy na stanowisku, że środek zaskarżenia nie zasługuje na uwzględnienie. Jakie stanowisko zajął Sąd II instancji?

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zgodził się z nami – nastąpiło oddalenie apelacji strony przeciwnej.

Powyższe orzeczenie jest prawomocne, wobec czego pozwany nie musi płacić na rzecz powoda jakiejkolwiek kwoty.

Dostałeś z Sądu nakaz zapłaty od Skyline Associates, bądź innego wierzyciela i nie wiesz co zrobić? Zastanawiasz się czy wnieść sprzeciw? Skontaktuj się z zespołem doświadczonych specjalistów od oddłużania celem analizy Twojej sytuacji prawnej. Jesteśmy po to, by Ci pomóc. Czekamy na maile, bądź telefony.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/nakaz-zaplaty-z-prokury-i-nasza-wygrana/