Powództwo z Fundusz Prokura i jego kolejna przegrana.

Kilka miesięcy temu zgłosiła się do nas klientka, która wpadła w spiralę długów i otrzymała powództwo z Fundusz Prokura.

Kobieta podjęła walkę ze swoim zadłużeniem – powództwo z Fundusz Prokura nie sparaliżowało jej. Gdy pozwana otrzymała nakaz zapłaty, po konsultacji z naszymi specjalistami zgodziła się na wniesienie w jej imieniu sprzeciwu.

Warto zaznaczyć, że powództwo z Fundusz Prokura NSFIZ opiewało na ponad trzy tysiące złotych.

Sprawa była trudna gdyż klientka podpisała z nabywcą jej wierzytelności ugodę. W imieniu klientki sporządziliśmy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. W efekcie wymieniliśmy z powodem kilka obszernych pism procesowych wyrażających stanowisko w procesie. Powód przedłożył w toku procesu umowę pożyczki, którą podobno zawarł z pierwotnym wierzycielem. Nasze zastrzeżenia budziła jej konstrukcja, w szczególności wypłata kapitału w formie dwóch transz, a także rażąco wysokie koszty pozaodsetkowe, które zostały przewidziane we wzorze umownym. Oczywiście wnosiliśmy o oddalenie powództwa w całości z uwagi na niewykazanie roszczenia oraz nieudowodnienie nabycia wierzytelności od pierwotnego wierzyciela.

Sąd skierował sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, uznając, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

W tym miejscu warto zadać pytanie jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu? Otóż, powództwo Prokury zostało oddalone w całości! Dług, na który powoływał się wierzyciel wtórny nie istnieje. Oznacza to, że nasze działania przynoszą wymierny efekt nawet w niezwykle trudnych stanach faktycznych.

Jeżeli Twoja sprawa również trafiła do sądu, pamiętaj aby reagować. Jeżeli nie chcesz by doszło do egzekucji komorniczej należy podjąć odpowiednie działania w przewidzianym przez prawo terminie. Pozwana w powyższej sprawie, mimo podpisanej wcześniej ugody zrobiła to co konieczne i dostarczyła nam całą dokumentację pożyczkową w momencie kiedy otrzymała nakaz zapłaty, wobec czego mogliśmy zadziałać tak jak należy.

Dostałeś korespondencję z sądu, w której Prokura NSFIZ występuje jako powód?

Chcesz podjąć obronę procesową, by dowieść że naliczone przez pożyczkodawcę opłaty są sprzeczne z prawem? Fundusz Prokura nabył Twoją wierzytelność, a windykatorzy nie dają Ci spokoju? Napisz do nas i dowiedz się jakie prawa przysługują Tobie jako konsumentowi. Nasze doświadczenie pokazuje, że sądy wielokrotnie podzielają nasze stanowisko, czego przykładem jest powyższe, korzystne dla pozwanej orzeczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/eques-creditumfiznfs-przegrywa/