Prokura NSFIZ przegrywa przed Sądem II instancji

Prokura NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu pozwała naszego klienta. Podmiot ten nabył wierzytelność od Zaplo sp. z o.o.

Powód – Prokura NSFIZ – powoływał się na nabycie długu wynikającego z umowy konsolidacyjnej, którą miał zawrzeć nasz klient. W efekcie tego powództwa Sąd Rejonowy w Mogilnie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego został wniesiony przez nas sprzeciw.

W trakcie postępowania strona przeciwna przedstawiła szereg dokumentów dotyczących zarówno cesji wierzytelności, jak i spornej umowy pożyczki. Umowa pożyczki, będąca podstawą roszczenia zakładała, że część środków zostanie przekazana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, natomiast pozostała transza zostanie wypłacona na rachunek samego pożyczkodawcy na poczet wcześniejszej, niespłaconej pożyczki. Zarówno nabycie wierzytelności, jak również treść postanowień umownym pożyczki budziła nasze wątpliwości. Pomimo, iż w toku procesu zgłosiliśmy szereg zarzutów i nieprawidłowości w dokumentacji przedstawionej przez stronę przeciwną, Sąd Rejonowy w Mogilnie wydał wyrok zasądzający od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad trzech tysięcy złotych.

Po otrzymaniu orzeczenia z uzasadnieniem zaproponowaliśmy klientowi wniesienie apelacji.

Naszym zdaniem stanowisko Sądu było błędne i nieprawidłowe. Po uzyskaniu zgody klienta, wnieśliśmy środek zaskarżenia podnosząc szereg zarzutów materialnych i procesowych. Strona przeciwna sporządziła odpowiedź na apelację, która przyznawała rację niepoprawnej polemice Sądu I instancji. W tym miejscu warto zadać pytanie jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd II instancji?

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zmienił zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że oddalił powództwo Prokura NSFIZ w całości.

Pozwany nie ma obowiązku zwrotu powodowi żadnej kwoty. Wraz ze zmianą wyroku odpadł pozwanemu ciężar zapłaty na rzecz strony przeciwnej kosztów procesu. Powyższe orzeczenie należy uznać za duży sukces, pokazujące że zawsze warto walczyć do końca. Hasło konsument wygrywa to nie pusty slogan! Dzięki nam klient nie musi zwracać już żadnych środków nabywcy jego rzekomej wierzytelności. Warto dodać, że wyrok ten jest prawomocny.

Posiadasz zadłużenie i nie wiesz co robić? Otrzymałeś nakaz zapłaty od Prokura NSFIZ?

Długi nie dają Ci spokoju, a windykator po raz kolejny dzwoni do Ciebie w tym miesiącu? Napisz do nas maila, bądź zadzwoń! Grono wyspecjalizowanych fachowców od oddłużania czeka na to by Ci pomóc.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/powodztwo-z-eos-1-finfz-na-ponad-9000-zl-oddalone/