Sprawa sądowa o dług z Efficenter sp. z o. o. wygrana w dwóch instancjach!

Poniżej opisana została sprawa Pana Dominika, który zaufał Naszej Kancelarii. Przedmiotem była w sprawa o dług wytoczona przez Efficenter sp. z o.o.

Efficenter sp. z o.o. pozwało pana Dominika o zapłatę. Była to sprawa o dług wynoszący 5400 zł. Z dokumentów wynikało, iż dowody przedłożone przez powoda nie wykazują na istnienie wierzytelności. Nie wskazywały też, aby istniała legitymacja procesowa powoda.

W odpowiedzi na pozew wskazaliśmy braki dowodowe i uchybienia, które uzasadniały oddalenie powództwa.

Sąd I instancji przeanalizował materiał dowodowy oraz stanowiska stron. W efekcie tego uznał, iż powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z naszymi twierdzeniami i zarzutami, uznał, iż powód nie udowodnił istnienia wierzytelności. Co więcej, uznał, że nie istnieją dowody, aby powód nabył od pierwotnego wierzyciela wierzytelność. W rezultacie Sąd I instancji oddalił powództwo w całości obciążając powoda kosztami procesu.

Efficenter sp. z o.o. złożył apelację od wydanego wyroku. W apelacji zaskarżył go w całości. Pan Dominik znów powierzył Kancelarii prowadzenie sprawy. W efekcie reprezentowaliśmy go przed Sądem II instancji.

Po otrzymaniu apelacji powoda w terminie dwutygodniowym złożyliśmy odpowiedź na apelację. Wskazaliśmy na bezzasadność podniesionych przez powoda w apelacji zarzutów.

Sąd II instancji uznał, iż apelacja powoda nie zasługuje na uwzględnienie. Uznał również, że Sąd I instancji wydał prawidłowe rozstrzygnięcie, gdy oddalił powództwo w całości. Sąd II instancji oddalił apelację powoda i obciążył go kosztami postępowania odwoławczego.

Czeka Cię sprawa w sądzie o dług? Zostałeś pozwany i zastanawiasz się, czy warto podjąć obronę procesową? Odpowiadamy. Warto! Powierz Naszej Kancelarii prowadzenie sprawy i obronę procesową w postępowaniu sądowym. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/apelacja-profi-credit-s-a-oddalona-w-calosci/