Skuteczne oddłużanie – wygrane z Alektum i Ultimo.

Wielu czytelników naszego bloga interesuje w szczególnościskuteczne oddłużanie.Dziś dwie sprawy ukazujące,że jest to możliwe nawet gdy sytuacja wydaje nam się z góry skazana na porażkę.

Jedna z klientek szukała kancelarii, która oferuje skuteczne oddłużanie. Trafiła do nas. Konsumentka zgłosiła się do nas z nakazem zapłaty otrzymanym z Sądu. Po stronie powodowej występował podmiot Alektum Capital II AG. Kwota roszczenia przekraczała dziesięć tysięcy złotych. Pozwana poprosiła naszych specjalistów o sporządzenie w swoim imieniu sprzeciwu,. Roszczenie na pierwszy rzut oka wydawało jej się zawyżone. Po analizie materiału dowodowego doszliśmy do wniosku, że roszczenie jest niewykazane co do zasady i wysokości. Dlatego naszym zdaniem Sąd powinien oddalić powództwo całości.

Dokumentacja dotycząca cesji, jak i podstawa roszczeń, w szczególności konstrukcja umowy pożyczki budziła uzasadnione wątpliwości co do jej zgodności z prawem. Takie błędy uprawdopodobniają skuteczne oddłużanie.

Powodem był fundusz Prokura NSFIZ a wierzycielem pierwotnym była spółka Zaplo.pl sp. z o.o. Po

Na podstawie dowodów złożonych przez stronę przeciwną naszym zdaniem ciężko było w ogóle wywnioskować ile pieniędzy miała otrzymać pozwana. Takie okoliczności z całą pewnością godziły w zasadność wytoczonego powództwa.

Na nic zdały się jednak nasze twierdzenia wyrażone w sprzeciwie, czy też kolejnym piśmie procesowym, ponieważ Sąd Rejonowy w Stargardzie wydał wyrok nie po naszej myśli. Zasądził kwoty dochodzonego roszczenia w treści pokrywającej się z żądaniem powoda. Przypomnijmy, że była to kwota ponad 10 tysięcy złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 23 lutego 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto, Sąd zasądził 4 179,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Łączna kwota należności z wyroku przekraczała piętnaście tysięcy złotych. W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyliśmy wniosek o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Sąd Rejonowy w Stargardzie przytoczył treść kilku przepisów prawa materialnego, jednak według nas nie odniósł się w sposób prawidłowy do istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności. Naszym zdaniem uzasadnienie nie odnosiło się do uchybień w materiale dowodowym, na które wskazywaliśmy uwagę w toku postępowania. Wiele okoliczności zostało przez Sąd przemilczanych. Dlatego zaproponowaliśmy klientce wniesienie w jej imieniu apelacji. Pozwana zgodziła się na zaskarżenie wyroku w całości. W sporządzonym środku zaskarżenia podnieśliśmy szereg zarzutów dotyczących przepisów postępowania jak i prawa materialnego. Powód twierdził, że powołał wszelkie okoliczności niezbędne do udowodnienia zasadności roszczenia dochodzonego pozwem.

Na jakim stanowisko stanął Sąd Okręgowy w Szczecinie po naszej apelacji? Komu przyznał rację jeżeli chodzi o udowodnienie twierdzeń zawartych w pozwie?

Otóż Sąd II instancji oddalił powództwo. Zatem pozwana nie ma obowiązku zapłaty kosztów wynikających z wyroku wydanego przez Sąd I instancji. W efekcie, sprawa dla pozwanej konsumentki z umowy pożyczki gotówkowej zakończyła się korzystnie. Powód nie może dochodzić roszczeń od pozwanej, bowiem jego twierdzenia nie zostały podzielone przez Sąd. Warto jest walczyć do samego końca. Gdyby bowiem pozwana nie składała apelacji, musiałby zapłacić na rzecz powoda ponad piętnaście tysięcy złotych. Po zaryzykowaniu i wniesieniu środka zaskarżenia jest bogatsza o tę kwotę.

Druga sprawa jaką chcemy Państwu przybliżyć dotyczy innego wierzyciela – podmiotu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie.

Klient skontaktował się z nami, by wnieść w jego imieniu sprzeciw. Zrobił tak z uwagi na fakt, że Sąd doręczył pozwanemu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powód dochodził od strony pozwanej zapłaty kwoty przekraczającej osiem tysięcy złotych. Ultimo NSFIZ działało jako nabywca wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki zawartej drogą elektroniczną. Naszym zdaniem nie wykazał swojej legitymacji procesowej. Podnieśliśmy również obszerne twierdzenia, dlaczego uważamy że roszczenie drugiej strony jest niewykazane co do wysokości. Wydaje się, że Sąd w toku postępowania również nie wiedział jakie kwoty wchodzą w skład należności głównej. Sąd zobowiązał stronę przeciwną do wskazania jakie poszczególne kwoty i z jakiego tytułu składają się na kwotę będącą przedmiotem sporu pod rygorem zawieszenia postępowania.

Na skutek zobowiązania sądowego powód w pewnej części cofnął powództwo oraz próbował wyjaśnić skąd wynikają dochodzone przez niego kwoty.

Warto wskazać, że prawie połowę żądanej przez powoda należności miała stanowić prowizja przewidziana w umowie pożyczki. Sąd uznał, że powód nie wykonał zobowiązania Sądu zgodnie z jego treścią i zawiesił postępowanie w sprawie. My z kolei nie zgadzając się z orzeczeniem Sądu złożyliśmy wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Następnie złożyliśmy zażalenie na postanowienie zaskarżając je w całości wskazując, że Sąd powinien był oddalić powództwo, a nie zawieszać postępowanie. Sąd II instancji uchylił zaskarżone postanowienie. Sprawa wróciła do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, który wydał wyrok. Sąd na mocy pkt I orzeczenia Sąd umorzył postępowanie w zakresie jakim powód cofnął powództwa, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Podkreślmy, że umorzenie powództwa wynikało z przyczyn leżących po stronie powoda, wobec czego pozwany nie został obciążany choćby w najmniejszym zakresie kosztami procesu. Powyższe orzeczenie należy uznać za duży sukces, bowiem przyniosło wymierną korzyść finansową pozwanemu!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym wpisem https://konsument-wygrywa.pl/porady/pozew-o-rozwod-dokumenty-skladane-do-sadu/